دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.

منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
نهادهای سیاسی و اقتصادی و عملکرد اقتصادی عصر پهلوی اول با تاکید بر نهادگرایی تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22034/jeds.2021.45490.1514

فرهاد عزیزی؛ محمد باقر بهشتی؛ محمد سلماسی زاده


مردم شناسی دردهای کولبران پیرانشهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22034/jeds.2022.38074.1364

احمد غلامی گوزلبلاغ؛ اصغر ایزدی جیران؛ حسین بنی فاطمه


فراتحلیل عوامل موثر بر ادغام اقتصادی-اجتماعی مهاجران ایرانی در جوامع مقصد با تأکید بر سرمایۀ انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/jeds.2022.50072.1616

مریم سهرابی؛ حسین اکبری؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ رسول صادقی


ترکیب جنسیتی در دسترسی به سرمایه اقتصادی- اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (زنان و مردان متأهل ساکن در شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/jeds.2022.48189.1573

پویان احیایی؛ سید یعقوب موسوی؛ خدیجه سفیری


بازی زبانی توسعه : "شجاعت بودن" و "سلوک اخلاقی" ناشی از سیاق زیست زبانی (با رویکردی بر کژکارکردهای زبانی پهلوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/jeds.2022.46936.1539

ایوب یوسف پور نظامی؛ صمد صباغ دهخوارقانی؛ داود کوهی؛ محمد عباس زاده


نقش سازوکار مالیات در رابطه بین حکمرانی خوب و نابرابری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/jeds.2022.48115.1572

سعید آقائی زاده؛ وحید قاسمی؛ علی قنبری


بررسی رابطه خودپنداره و مصرف معطوف به آرایش بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/jeds.2022.39832.1410

نرمینه معینیان