بررسی سلامت اجتماعی و عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن در بین شهروندان استان ایلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی بررسی مسایل اجتماعی ایران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی وضعیت سلامت اجتماعی و عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن در بین شهروندان استان ایلام می باشد. بدین منظور از نظریه های دورکیم، مرتون، مارکس، گیدنز، آمارتیاسن و ویلز استفاده گردیده و متغیر های استخراج شده عبارتند ازحمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی و دینداری. روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 20 سال استان ایلام و حجم نمونه آماری 388 نفر است. شیوه نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای است که در آن از همه شهرهای استان نمونه گیری شده است. از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهد که میانگین سلامت اجتماعی شهروندان برابر با 81/59 ( در حد بالا) می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داده است که از بین متغیرهای مستقل فقط تاثیر متغیرهای دینداری و حمایت اجتماعی معنی دار است. میزان این تاثیر به ترتیب 20/. و 16/. است. این متغیرها 8 درصد واریانس سلامت اجتماعی را تبیین می کنند. همچنین، تحلیل داده ها نشان داد که گروه های جنسی، سنی و تحصیلی در همه ابعاد سلامت اجتماعی باهم متفاوت نیستند. گروه های جنسی به لحاظ شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی، گروه های سنی به لحاظ انسجام اجتماعی و گروه های تحصیلی به لحاظ سهمداشت اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of social well-being and related sociological factors among the citizens of Ilam province

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Monfared 1
  • Noruz Hashemzehi 2
  • Alieh Shekarbeagi 3
1 PhD Student in Sociology of Iran, Science and Research, Islamic Azad University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, East Tehran Branch
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the social well-being status and related sociological factors among the citizens of Ilam province. For this purpose, the theories of Durkheim, Merton, Marx, Giddens, Amartyasen and Wales were used and the extracted variables include social support, social trust, socio-economic status, virtual social networks and religiosity. The research method is survey. The statistical population includes citizens over 20 years of age in Ilam province and the statistical sample size is 388 people. The sampling method is a multi-stage cluster in which samples are taken from all cities of the province. A questionnaire was used to collect data and information. The descriptive results of the research show that the average social well-being of citizens is 59.81 (high). The results of stepwise regression analysis have also shown that among the independent variables, only the effect of religiosity and social support variables is significant. The magnitude of this effect is ./20 and ./16. These variables explain %8 of the variance in social health. Also, data analysis showed that gender, age and educational groups are not different in all aspects of social health. Gender groups differ in terms of social flourishing and social adaptation, age groups in terms of social cohesion, and educational groups in terms of social inclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social well-being
  • citizens
  • Ilam Province
  • Social Support
  • Religiosity