پست مدرنیسم و سرمایه داری متاخر: واکاوی چالش های نظری منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر فردریک جیمسون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل چالش های نظری منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر فردریک جیمسون می باشد. بدین منظور ابتدا زمینه ی فکری و اجتماعی تاثیر گذار در تئوری پست مدرن جیسمون طرح می گردد. سپس مفهوم منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر و چالش های نظریه وی با توسل به معیارهای سنجش معرفت اجتماعی (نقد درونی، نقد بیرونی، اعتبار زمانی، وضعی، محلی و اعتبار کارکردی) تعقیب می گردد. کوشش این مقاله معطوف به یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که چالش های نظری منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر کدام است؟ در مسیر یافتن پاسخ علمی به سوال یادشده نتیجه ای که با بهره گیری از روش اسنادی بدست آمد؛ عبارت از این است که نظریه ی جیمسون به دلایلی چون عدم توجه به تفاوت های فرهنگی، فقدان تعمیم پذیری، عدم توجه به مفهوم مقاومت و کنشگران ماهر، انتزاعی بودن نقشه های شناختی ، تناقض ذاتی پیش فرض های نظریه و... فاقد قدرت تبیین کافی از منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Postmodernism and Late Capitalism: Investigating the Theoretical Challenges of the Cultural Logic of Late Capitalism by Frederick Jameson

نویسندگان [English]

 • Ali Boudaghi 1
 • Fardin Ghoreishi 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Department of Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Professor, International Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to analyze the theoretical challenges of the cultural logic of late capitalist Frederick Jameson.   To this end, it first states the influential intellectual and social context in postmodern theory of Jameson.   The concept of late capitalist cultural logic and the challenges of his theory are followed by the use of measures of social knowledge measurement (internal critique, external critique, temporal, situational, local, and functional validity). The purpose of this article is to find the answer to the fundamental question of what are the theoretical challenges of the later cultural capitalist logic? On the path to finding the scientific answer to this question,The results suggest that Jameson's theory for reasons such as disregard for cultural differences, lack of generalization, disregard for the concept of resistance and skilled actors, abstract cognitive maps, inherent inconsistency of theory assumptions, etc. cannot How best to explain the cultural logic of later capitalism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Cultural Logic of Late Capitalism
 • Theoretical Challenges
 • Time Validity
 • - اسمارت، بری(1389)، شرایط مدرن، مناقشه های پست مدرن، ترجمه ی حسن چاوشان، تهران،کتاب آمه.

  - پارسا، خسرو( 1375)، پست مدرنیسم در بوته ی نقد: مجموعه مقالات، نقش جهان.

  - پناهی، الناز(1391)، تحلیل جامعه شناختی بر گذار از روایت های کلان به روایت های خرد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی.

  - ترنر، بریان،الیوت، آنتونی(1390)، برداشت هایی در نظریه ی اجتماعی معاصر، ترجمه ی فرهنگ ارشاد، تهران.

  - جیمسون، فردریک و...(1386)، پست مدرنیسم: منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر، ترجمه ی مجید  محمدی، فرهنگ رجایی و فاطمه گیوه چیان،تهران؛ هرمس.

  - جیمسون، فردریک، چرنوس، ایرا، برگر، جیسن، میرلیز، تانر(1391)، پسامدرنیسم و جامعه مصرفی، ترجمه ی وحید ولی زاده، تهران، پژواک.

  - خیمه دور، محسن(1383)، رادیکالیسم انتقادی و زیبا شناسی سینما، کتاب ماه هنر، مهر و آبان، صص120- 127.

  - رابرتس، آدام(1386)، فردریک جیمسون: مارکسیسم، نقد ادبی و پسا مدرنیسم، ترجمه ی وحید ولی زاده، تهران، نشر نی.

  - ریتزر، جورج(1374)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ی محسن ثلاثی، تهران، علمی.

  - ساوج، مایک، وارد، آلن(1387)، جامعه شناسی شهری، ترجمه ی ابوالقاسم پور رضا،تهران، سمت.

  - قوام، سید عبدالعلی (1388)، مساله ی نمای دموکراسی در سرمایه داری متاخر تاملی در رویکرد ارنست مندل و فردریک جیمسون، رهیافت های سیاسی و بین المللی، صص72-94 .

  - کهون، لارنس(1388 )، متن های برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ترجمه ی عبدالکریم رشیدیان،تهران، نشر نی.

  - قریشی، فردین، قاسم زاده، داود، قاسم زاده، ذاکر(1395)، نقد و بررسی نظریه ی مصرف نمایشی وبلن بر مبنای معیارهای سنجش معرفت اجتماعی، معرفت فرهنگی و اجتماعی، سال هفتم، شماره ی چهارم، پیاپی 28، صص 43-58.

  - قریشی، فردین(1393)، مبانی معرفت شناسانه اندیشه ورزی اجتماعی در ایران، تهران، جامعه شناسان.

  - مالپاس، سایمون(1386)، پست مدرن، ترجمه ی حسین صبوری،تبریز، دانشگاه تبریز.

  - نوذری، حسینعلی(1379)، صورت بندی مدرنیته و پست مدرنیته، نقش جهان.

  - وارد، گلن(1383)، پست مدرنیسم، ترجمه ی قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، تهران، نشرماهی.

  -کلنر،داگلاس(1383)، فردریک جیمسون: نظریه پرداز متون فرهنگی»، مترجم نرگس رحمتی مجله ی کتاب ماه علوم اجتماعی،شماره ی 79،صص98-100.

  • Arkaraprasertkul, Non(2009), On Fredric Jameson, Architectural Theory Review,14:1,79 - 94,
  • Goudarzi, Abdolreza (2018), Jamesonian Interpretation of Post Postmodernism: David Foster Wallace’s Infinite Jest and The Pale King, International Journal of Contemporary Research and Review,Volume 09, Issue 02, pp 20310-20317.
  • Jameson, Fredric(1991).Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press,pp1-411.
  • Mavridorakis, erie(2008), What does postmodern mean? Questions requiring Fredric Jameson, from Marxism to Marsism, Printemps,31, pp1-3(Electronic version URL: http://journals.openedition.org/critiquedart/676).
  • Mckoscy Nancy A Postmodern Critique of the Modern Projects of Fredric Jameson and Patricia Bizzell,Journal of Advanced Compositio pp 330-343.
  • Obis , Eleonore (2018), Wine labels and consumer culture in the United State, The French Journal of Media Studies, InMedia, 7.1.,pp1-15.
  • Ritzer,George(1997). Postmodern social theory, the University of Michigan McGraw-Hill, pp1-29.
  • Stephanson , Anders and   Jameson,   Fredric(1989 )   Regarding Postmodernism-A Conversation with Fredric  ameson, Duke University Press ,The Politics of Postmodernism ,  3-30.

                www.radicalcs.com.