بررسی وضعیت اشتغال خارج از خانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

مثبت یا منفی بودن اشتغال زن در خارج از خانه، از  قابل بحث‌ترین مسائل خانواده‌ها بوده است، اما در این مطالعه بیشتر زنان در یک قالب یک پارچه مورد بررسی قرار گرفته اند و به گروه‌های مختلف توجهی نشده است و تصویر پژوهشگران از زن، انعطاف‌پذیر نبوده است. لذا این پژوهش در صدد است با نگاهی عاری از هر گونه جانبداری، وضعیت اشتغال را  از دیدی متفاوت برای زنان فارغ التحصیل دانشگاهی  بررسی کند. با توجه به اهداف آن از دو روش مطالعه اسنادی و پیمایش استفاده شده است. دراین تحقیق با توجه به آن که بررسی میزان اشتغال زنان فارغ­التحصیل دانشگاهی ساکن تهران و عوامل مؤثر برآن بوده است، جامعه آماری زنان فارغ­التحصیل دانشگاهی ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران در نظرگرفته شده است. حجم جامعه نمونه 500 نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه­گیری خوشه ای تصادفی بوده  و  ضریب آلفای کرونباخ،  پرسشنامه 11 آیتمی، 0.87 بدست آمد. ز بین شرکت‌کنندگان،  نزدیک به نجاه درصد مجرد بوده و  با  توجه به نرم جامعه، بیشتر افراد وضعیت اقتصادی خود را متوسط ارزیابی کرده­ بودند. نزدیک به یک چهارم این دختران در فضای خصوصی و به کمک معرف شاغل شده بودند. با وجود اینکه  بیش از نِیمی ‌از  افراد نمونه تمایل داشتند تغییر شغل  دهند اما با توجه به   اهمیت میزان حقوق و مزایای شغل،  ویژگی‌های رفتاری همکاران خود را تحمل ‌می‌کردند که  این امر می‌تواند نشانه‌ای هشدار دهنده در زمینه فضای موجود برای کار دختران جوان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات