تعداد مقالات: 193
2. بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان مرکز جامع علمی- کاربردی زندان تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-31

عزت اله احمدی؛ زهره رسولی؛ یونس اسمعیلی طویل


5. تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-34

رئوف رحیمی؛ حسین مسعودنیا؛ سید پرویز جلیلی کامجو


7. برنامه‌های پنجگانه توسعه در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

رجب ایزدی؛ مرتضی حیدرپور


9. تاثیر حکمروایی خوب بر کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-39

مجید خالقی فر؛ وحید قاسمی؛ رضا همتی


11. زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-25

عبدالرضا ادهمی؛ عباس هاتفی


13. فرایند شکل گیری فساد در ایران بعد از انقلاب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

زین العابدین افشار؛ سلیمان پاک سرشت؛ سعید افشار


14. فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص های فرهنگی توسعه پذیر و ضدتوسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-30

حلیمه حسین پناهی؛ رحیم بایزیدی


15. تحلیل پتانسیل منابع انسانی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص توسعه انسانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-21

محمود اسماعیل زاده؛ رفعت زارع بیدکی


16. تحلیل فازی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-23

حبیب احمدلو؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ فیروز راد


19. نگرشی جامعه شناختی بر اهمیت قراردادهای اجتماعی در تسهیل فرایند توسعه در جامعه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-41

محمدباقر بهشتی؛ نیر محمدپور


20. تبیین شاخص خلاقیت مکانی و اندازه گیری ضرایب اهمیت آنان( نمونه موردی: نواحی شهر کاشان)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-49

نعمت الله اکبری؛ رسول بیدرام؛ آمنه شهیدی؛ مریم امینی


21. فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه سازمان‌های مردم نهاد؛ با تاکید بر علل مشارکت افراد در این سازمان‌ها

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 23-46

10.22034/jeds.2020.11461

خدیجه حاتمی؛ مریم قاضی نژاد؛ سوسن باستانی؛ فیروز راد


22. توسعه به مثابه سلطه، واکاوی آثار ادوارد سعید

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-54

محمد عزیز احمدی؛ موسی عنبری؛ مصطفی ازکیا


23. تحلیل فضایی تأثیر قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر مصرف انرژی خانوار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-55

اعظم جلائی؛ مهدی بختیار؛ نعمت اله اکبری


24. مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با ترس از جرم (مورد مطالعه: حاشیه‌نشینان شهر تبریز)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-44

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ کمال کوهی؛ سیمین افشار


25. مطالعه‌ی فراترکیب فرهنگ شهروندی در جامعه‌ی ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 25-52

10.22034/jeds.2021.41943.1461

مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی؛ سمیه میری