تحلیل جامعه‌شناسانه‌ی عوامل موثر بر عملکرد مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها در ایران با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اهمیت روزافزون عملکرد مالی در سازمان ها و شرکتهای دولتی و خصوصی، باعث انجام تحقیقات زیادی در سال‌های اخیر درباره عوامل موثر بر عملکرد مالی شده است. با توجه به افزایش تحقیقاتِ عملکرد مالی و شناسایی عوامل متعدد موثر بر آن، تحقیق حاضر درصدد بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل می‌باشد و جامعه آماری این تحقیق، همه‌ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال‌های 1380 تا پایان سال 1395 با موضوعات عملکرد مالی منتشر شده‌اند. ازاین‌رو در نهایت 37 تحقیق انتخاب و با نرم‌افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مرور نظامند درباره متغیرهای اثرگذار بر عملکرد مالی در تحقیقات مرور شده نشان داد که تاکنون 26 متغیر در این حوزه بررسی شده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان می‌دهد که از بین عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها، مالکیت نهادی و سرمایه فکری اثرگذارترین عوامل بودند. بر این اساس، مالکیت نهادی (با اندازه اثر 51/0)، سرمایه فکری و نوآوری (به ترتیب با اندازه اثر 47/0 و 46/0) بیشترین تأثیر را بر بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The look of Sociologica l Factors influencing financial performance of organizations and companies with a meta - analysis approach

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Teymouri 1
  • Masumeh Hasanidastgerd 2
1 PhD student in Economic Sociology and Development, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Master of Accounting, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The increasing importance of financial performance in an organizations and companies has led to the conduction of many studies on the factors influencing financial performance. Because of this fact, the present study intends to examine the most important factors affecting financial performance in Iran. This study is a meta-analysis and includes all the articles written on financial performance during 2001-2017. To this end, 37 studies were selected and analyzed by CMA2 software. The results of the systematic review showed that so far, 26 variables have been examined on this issue. The results also revealed that among the factors affecting financial performance, Institutional ownership (0/51), Intellectual capital (0/47) and innovation (0/46) were the most influential ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Performance
  • institutional ownership
  • Intellectual Capital
  • Innovation
  • meta - analysis
حاجی­پور، بهمن؛ کرد، مرتضی، (1390)، اثرات پیمان­های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول،  21،  64: 141-166.
خواجوی، شکرالله؛ فتاحی نافچی، حسن؛ قدیریان آرانی، محمد حسین، (1394)، رتبه بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های صنایع منتخب بورس اوراق با استفاده از مدل ترکیبی فازی ـ AHP – ویکور؛ مطالعه موردی: شرکت­های صنایع دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات، دانش حسابرسی، 60: 25-46.
رضایی دولت­آبادی، حسین؛ علیان، مژده، (1394)، تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی پایدار، توسعه کارآفرینی،  8، 1: 81-100.
صالحی، مهدی؛ عنایتی، غلامرضا؛ جوادی، پریسا، (1392)، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکت­های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه حسابداری سلامت، 2، 2 (پیاپی4): 51-76.
عرب­صالحی، مهدی؛ صادقی، غزل؛ معین­الدین، محمود، (1392)، رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های تجربی حسابداری، 3،9: 1-20.
فردآر، دیوید، (1390)، مدیریت استراتژیک، پارساییان، علی؛ اعرابی، سید محمد، چاپ بیست و یکم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
قربانی، محمد جواد؛ شهائی، بهنام؛ موسوی، سجاد؛ انواری رستمی، علی­اصغر، (1389)، تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت داروسازی ایران، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 4 (پیاپی 37): 27-40.
کرمی، غلامرضا؛ قیومی، زهره؛ ابراهیمی کردلر، علی، (1393)، ارزیابی شاخص افشای مسئولیت­پذیری اجتماعی و بررسی ارتباط این شاخص با عملکرد مالی بانک­ها در ایران (تحت رویکرد اسلامی)، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، 22 ،  2: 131- 149.
کسمتی، محمدرضا، (1384)، رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی، دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، تهران، ایران.
مهری، منصور؛ خدادادحسینی، سید حمید، (1384)، طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودروی ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 2: 189- 212.
نصیری­یار، مجتبی، (2006)، سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک، ماهنامه تدبیر، 173: 21- 25.
هومن، حیدرعلی، (1392)، راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.
یحیی­زاده­فر، محمود؛ ابونوری، اسماعیل؛ آبادیان، مریم، (1388)، بررسی رابطه بین ارزش افزوده­ی اقتصادی و نسبت­های سودآوری با ارزش بازار سهام شرکت­های صنعت خودرو در ساخت قطعات ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 6: 91-115.
Bhartesh, K.R. & Bandyopadhyay, A.K., (2005) “Intellectual capital: Concept & its measurement”, Finance India, 19(4),  83-103.
Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management decision, 36(2), 63-76.
Bontis, N., Chua Chong Keow, W., & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. Journal of intellectual capital, 1(1), 85-100.
Borenstein, M.; Hedges, L. V.; Higgins, J. P. T. & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis, Hoboken, NJ: Wiley.
Brooking, A. (1997). The management of intellectual capital. Long range planning, 30(3), 364-365.
Cornett, M. M., Marcus, A. J., Saunders, A., & Tehranian, H. (2007). The impact of institutional ownership on corporate operating performance. Journal of Banking & Finance, 31(6), 1771-1794.
Covin, J. G. and Wales, G. (2011). “The measurement of entrepreneurial orientation, entrepreneurship theory and practice”.
Elyasiani, E., & Jia, J. J. (2008). Institutional ownership stability and BHC performance. Journal of Banking & Finance, 32(9), 1767-1781.
Ertuğrul, İ., & Karakaşoğlu, N. (2009). Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 36(1), 702-715.
Guptaa, V., MacMillan, I. & Surie, G.,( 2004). Entrepreneurial Leadership: Developing a Cross-cultural Construct. Journal of Business Venturing(19), pp. 241-260.
Harjoto, Maretno A. (2011) . Corporate governance and CSR nexus. Journal of Business Ethics, 100 (1) , 45-67.
Huang, C. J. (2010). Corporate governance, corporate social responsibility and corporate performance. Journal of Management & Organization, 16(05), 641-655.
Ireland, R. D., Hitt, M. A. & Sirmon, D. G., (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of Management, 29(6), pp. 963–989.
Johnson, Brian R.; Connolly, Eric; Carter, Timothy S. (2010) . Corporate social responsibility: The role of fortune 100 companies in domestic and international natural disasters. Journal of Corporate Social Responsibility and Environmental Management,18 (6) , 352-369.
Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Applied social research methods series; Vol. 49. Practical meta-analysis.
Littell, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Oxford University Press.
Lumpkin, G. T., and Dess, G. G. (1996). “Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance ”. Academy of Management Review, 21(1): 135-172.
Lumpkin, G. T., and Dess, G. G. (2001). “Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance:The moderating role of environment and industry life cycle ”. Journal of Business Venturing, 16: 429-451.
Makki, M., Lodhi, S.A. and Rahman, R., (2008) “Intellectual capital performance of Pakistani listed corporate sector”, International Journal of Business and Management, Vol. 3, No. 10.
Maug, E. (1998). “Large Shareholders as Monitors: Is there a trade-off between Liquidity and Control?” Journal of Finance, Vol. 53, Pp. 65-98.
McCarthy, R., Puffer, S. & Darda, S., (2010). Convergence in entrepreneurial leadership style : evidence from Russia. California Management Review, 5(2), pp. 48-72.
Melé, D., & Guillén Parra, M. (2006). Intellectual Evolution of Strategic Management and its Relationship With Ethics and Social Responsibility.
Miller, D. (1983). “The Correlates of Entrepreneurship in Three types of Firms”. Management Science, 7(29): 770-791.
Najibullah, S., Mohiuddin, M. and Shahid, A.I., (2006) “An exploratory study on intellectual capital performance of the commercial banks in Bangladesh”, The Cost and Management, Vol. 34, No. 6.
Newbert, S. L. (2007). Empirical research on the resource‐based view of the firm: an assessment and suggestions for future research. Strategic management journal, 28(2), 121-146.
Pound, J. (1988). “Proxy Contests and the Efficiency of Shareholder Oversight”, Journal of Financial Economics, Vol. 20, Pp. 237-265.
Ramaswami, S. N., Srivastava, R. K., & Bhargava, M. (2009). Market-based capabilities and financial performance of firms: insights into marketing’s contribution to firm value. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 97-116.
Richard, O. C., Wu, P. and Chadwick, K. (2009). “The impact of entrepreneurial orientation on firm performance: the role of CEO position tenure and industry tenure ”. The international Journal of Human Resource Management, 20(5): 1078-1095.
Roos, J., Edvinsson, L., & Dragonetti, N. C. (1997). Intellectual capital: Navigating the new business landscape. Springer.
Sandhu, H. S., & Kapoor, S. (2010). Corporate social responsibility initiatives: An analysis of voluntary corporate disclosure. South Asian Journal of Management, 17(2), 47.
Seetharaman, A., Helmi Bin Zaini Sooria, H., & Saravanan, A. S. (2002). Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy. Journal of Intellectual capital, 3(2), 128-148.
Sharma, V. M., & Erramilli, M. K. (2004). Resource-based explanation of entry mode choice. Journal of Marketing Theory and Practice, 12(1), 1-18.
Simpson, W. G., & Kohers, T. (2002). The link between corporate social and financial performance: Evidence from the banking industry. Journal of business ethics, 35(2), 97-109.
Stewart, T., & Ruckdeschel, C. (1998). Intellectual capital: The new wealth of organizations.
Tsoutsoura, M. (2004). Corporate social responsibility and financial performance. Center for responsible business.
Tsoutsoura, M. (2004). Corporate social responsibility and financial performance. Center for responsible business.