تحلیل جامعه‌شناسانه‌ی عوامل موثر بر عملکرد مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها در ایران با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اهمیت روزافزون عملکرد مالی در سازمان ها و شرکتهای دولتی و خصوصی، باعث انجام تحقیقات زیادی در سال‌های اخیر درباره عوامل موثر بر عملکرد مالی شده است. با توجه به افزایش تحقیقاتِ عملکرد مالی و شناسایی عوامل متعدد موثر بر آن، تحقیق حاضر درصدد بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل می‌باشد و جامعه آماری این تحقیق، همه‌ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال‌های 1380 تا پایان سال 1395 با موضوعات عملکرد مالی منتشر شده‌اند. ازاین‌رو در نهایت 37 تحقیق انتخاب و با نرم‌افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مرور نظامند درباره متغیرهای اثرگذار بر عملکرد مالی در تحقیقات مرور شده نشان داد که تاکنون 26 متغیر در این حوزه بررسی شده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان می‌دهد که از بین عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها، مالکیت نهادی و سرمایه فکری اثرگذارترین عوامل بودند. بر این اساس، مالکیت نهادی (با اندازه اثر 51/0)، سرمایه فکری و نوآوری (به ترتیب با اندازه اثر 47/0 و 46/0) بیشترین تأثیر را بر بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات