بررسی جامعه شناختی چالش های رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی در ایران (مورد مطالعه: بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

   پژوهش پیش رو به بررسی چالش‌های جامعه‌شناختی رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی شهر تهران می‌پردازد. در پی دست‌یابی به نظریه‌ای است که بتواند چالش‌هایی را که این بنگاه‌ها در مسیر رشد و توسعه خود با آن روبه رو می‌شوند توضیح دهد. استراتژی اصلی آن مبتنی بر روش کیفی نظریه داده محور بوده و داده‌های مورد نیاز از راه انجام مصاحبه‌های عمیق گردآوری شده است. گروه هدف عبارت است از مدیران بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط شهر تهران. تعداد 25 مورد از این بنگاه ها به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این نوع بنگاه‌ها با شش چالش اصلی شامل چالش‌های فرهنگی/هویتی، درجه بندی فامیلی، شکاف نسلی، ملاحظات فامیلی و چالش شراکتی/مدیریتی رو به رو هستند. چگونگی ارتباط بین این مقولات در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات