دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-196 
نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران :استراتژی داده بنیاد

صفحه 157-181

کریم مهری؛ محمود ابراهیمی؛ الیاس امینی بردپاره؛ سعید صفری