مطالعه کیفی بازنمایی پیامدهای اقتصاد مرزی در زندگی مرزنشینان کردستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی پردیس شهید مدرس، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله در پی سنجش پیامدهای منفی سیاست‌های مختلف اقتصادی در مناطق مرزی، با تاکید بر بازاچه‌های مرزی است. سوال محوری مقاله این است که سیاست‌های اقتصادی در مناطق مرزی بانه و مریوان چه پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته است.روش تحقیق کیفی و فن مصاحبه و مشاهده برای گردآوری داده‌ها و مطالعه زیست جهان مردمان این منطقه انتخاب گردیده است. جهت تحلیل داده‌ها، روش نظریه زمینه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. داده‌ها در دو بخش توصیفی و تبینی، تحلیل شده‌اند. در بخش اول، یافته‌های توصیفی چون سن، تحصیلات مورد توصیف واقع شده‌اند و در بخش تبینی بر پایه مصاحبه‌ها 6 مقوله منفک شده از هم مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی در مناطق مرزی از لحاظ اشتغال متناس بو متوازن نبوده و بیشتر افراد دارای نفوذ و قدرت از آن سهم برده‌اند. در بخش درآمد وضعیت افراد در اوایل به نسبت امروزه خیلی بهتر بود، ولی امروزه درآمد آنان به شدت کاهش پیدا کرده است. قاچاق کالا به نسبت قبل از اجرای سیاست‌های اقتصادی کم‌رنگ‏تر شده است، ولی باز به دلیل سیاست‌هایی چون بستن بازارچه‌ها قاچاق از بین نرفته است و کماکان کم و بیش ادامه دارد. مشاغل تولیدی- صنعتی خرده‌پا به شدت تحت تاثیر و تحلیل رفته است و رشدی منفی داشته است. یکی دیگر از پیامدهای این سیاست‌ها، بحث افت کمی و کیفی تحصیلات جوانان است، که شدت آن با اوج رونق بازار و تجارت مرزی همزمان بوده است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی، بحث اجتماعی ذهنیت‌یابی پولی مردمان این نواحی است که پول و مالکیت فردی به یکی از علل وجودی ارزش و شأن اجتماعی و قدرتمند شدن بدل شده است. مقوله هسته نیز با توجه به دیگر مقولات و مشمولیت آنان تحت عنوان شکنندگی زندگی اقتصادی مرزنشینان صورت بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of Representation of Border Economy Consequences in the Life of Kurdistan Border Residents

نویسندگان [English]

  • Rashid Ahmadrash 1
  • hiwa Ahmadi 2
1 University of Farhangian
2 teacher
چکیده [English]

This article seeks to study the negative consequences of different economic policies in the Kurdistan border regions, with emphasis on border markets. The central question of the paper is ,that are the negative economic, social and cultural consequences of economic policies in Baneh and Marivan border regions. Qualitative research method and interview and observation technique have been used for data collection and study of world population of this region.The Groiubded theory method has been used for data analysis. The data are analyzed in descriptive and explanatory sections. In the first section, the descriptive findings such as age, education, are described, and in the explanatory section, interviews based on the paradigmatic model of the main research outcomes are analyzed. border regions are not balanced in terms of proportionate employment and that most influential and powerful individuals have benefited. Earnings were much better in the early years than they were today, but today their incomes have fallen sharply. The smuggling of goods has declined sharply before the implementation of economic policies, But, again, because of policies such as closing markets, the smuggling has not disappeared, and it is more or less continuing. Small-scale manufacturing-industrial jobs have been severely affected and have seen negative growth. Another consequence of these policies is the question of the quantitative and qualitative decline in youth education, coinciding with the peak of the boom in cross-border trade and commerce. Another negative consequence of economic policies is the social debate of the monetary subjectivity of the people, in which areas of money and personal property have become one of the causes of social value and dignity and empowerment. The central category is also formulated with respect to other categories and their implications:"the growth of the rentier petty bourgeoisie and the fragility of the socio-economic life of the frontiers".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderland Life Experiences
  • Economic Policies
  • Border Markets
  • Kurdistan
  • Border Areas