فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه سازمان‌های مردم نهاد؛ با تاکید بر علل مشارکت افراد در این سازمان‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرای تهران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادگروه علوم اجتماعی ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در جهان مدرن امروز، سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌عنوان رکن سوم جوامع، نماد جامعه مدنی و ابزار اصلی مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر به‌مرور و ارزیابی تحقیقات انجام‌یافته در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف: ۱- ارائه نمایی کلی از تمامی تحقیقات انجام‌شده ۲- سنجش اندازه اثر متغیرهای مرتبط با مشارکت مردم در این سازمان‌ها، با بهره گیری از روش فرا تحلیل، پرداخته است. پس از یک جستجوی اولیه در بانک‌های اطلاعاتی ۲۴۶ مقاله و پایان‌نامه استخراج شد. مرور تحقیقات انجام‌یافته نشان می‌دهد که بیشترین تحقیقات انجام‌گرفته مربوط به رشته‌های حقوق و علوم اجتماعی بوده است. سیر انجام پژوهش‌ها در مقاطع زمانی، حالت افزایشی داشته و نیمی از تحقیقات در سالهای ۱۳۹۵-1398 انجام‌گرفته است. مرور تحقیقات پیشین نشان داد تحقیقات مذکور را می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته: 1- آسیب‌شناسی سازمان‌های مذکور 2- بررسی عملکرد و تأثیرات سازمان‌های مردم‌نهاد بر مسائل اجتماعی، سیاسی و....3- بررسی علل مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد، تقسیم کرد. در بخش دوم مقاله با توجه به گستردگی موضوعی به تحدید مسئله، اقدام و تنها به‌مرور تحقیقاتی پرداخته‌شده که در دسته سوم قرار می‌گیرند که درنتیجه تعداد ۱۱ پژوهش کمی مرتبط به‌صورت تمام شماری انتخاب و ضریب اندازه اثر متغیرها با به‌کارگیری نرم‌افزار، CMA2 و سایت فرا تحلیل آنلاین ارزیابی‌شد. نتایج نشان داد متغیرهای سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی، تحصیلات و اعتماد اجتماعی به ترتیب جزو متغیرهای پرتکرار در پژوهش‌های این حوزه هستند. اندازه اثر متغیرهای ازخودبیگانگی و ارزش‌های مادی به ترتیب معادل ۳۸ و ۳۶ درصد است که برحسب نظام تفسیری کوهن ، این میزان تأثیر در حد متوسط ارزیابی می‌شود. غیر از دو متغیر مذکور و متغیر وضعیت تأهل، سایر متغیرها دارای شدت تأثیرگذاری ضعیف می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis : Research on NGO, With an emphasis on the participation of people in this organization

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Hatami 1
  • Maryam Ghazinejad 2
  • Sousan Bastani 3
  • Firouz Rard 4
1 Alzahra U
2 Alzahra University
3 Alzahra University
4 Payam Noor University
چکیده [English]

In today's modern societies, NGOs are regarded as the third pillar of society, the symbol of civil society and the primary means of people's participation in various social arenas.
Since these organizations are formed on the basis of public participation and their continuity depends on the permanence of the members' activities and activities, identifying, investigating the causes and reasons for attracting and participating people in these organizations will be an important issue. The purpose of this study is to review and evaluate research (papers and theses) conducted in this field and to collect and integrate the results of the mentioned researches in two axes: 1- To provide a general overview of the researches carried out in the field of NGOs. The tendency has been to involve people in NGOs and to measure and evaluate the impact of each of the factors under discussion using the meta-analysis model. These surveys were conducted using survey method using questionnaire tools in different statistical societies and based on reliable metrics. The effect size coefficients of variables were evaluated using software, CMA2 and online meta-analysis site. The results show that the effect size alienation and material values in the order of 38/0 - 36 / -0 which according to Cohen's system, this impact is assessed as moderate. With the exception of the two variables mentioned above and the marital status variable, the other variables have weak influence intensity. And the variables of age, socioeconomic status, education and social trust are among the most frequent variables in research in this field, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • Participation
  • Meta-analysis
  • effect size
  • CMA2