فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه سازمان‌های مردم نهاد؛ با تاکید بر علل مشارکت افراد در این سازمان‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه الزهرای تهران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

3 -

4 استادگروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

چکیده

در جهان مدرن امروز، سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌عنوان رکن سوم جوامع، نماد جامعه مدنی و ابزار اصلی مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر به‌مرور و ارزیابی تحقیقات انجام‌یافته در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف: ۱- ارائه نمایی کلی از تمامی تحقیقات انجام‌شده ۲- سنجش اندازه اثر متغیرهای مرتبط با مشارکت مردم در این سازمان‌ها، با بهره گیری از روش فرا تحلیل، پرداخته است. پس از یک جستجوی اولیه در بانک‌های اطلاعاتی ۲۴۶ مقاله و پایان‌نامه استخراج شد. مرور تحقیقات انجام‌یافته نشان می‌دهد که بیشترین تحقیقات انجام‌گرفته مربوط به رشته‌های حقوق و علوم اجتماعی بوده است. سیر انجام پژوهش‌ها در مقاطع زمانی، حالت افزایشی داشته و نیمی از تحقیقات در سالهای ۱۳۹۵-1398 انجام‌گرفته است. مرور تحقیقات پیشین نشان داد تحقیقات مذکور را می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته: 1- آسیب‌شناسی سازمان‌های مذکور 2- بررسی عملکرد و تأثیرات سازمان‌های مردم‌نهاد بر مسائل اجتماعی، سیاسی و....3- بررسی علل مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد، تقسیم کرد. در بخش دوم مقاله با توجه به گستردگی موضوعی به تحدید مسئله، اقدام و تنها به‌مرور تحقیقاتی پرداخته‌شده که در دسته سوم قرار می‌گیرند که درنتیجه تعداد ۱۱ پژوهش کمی مرتبط به‌صورت تمام شماری انتخاب و ضریب اندازه اثر متغیرها با به‌کارگیری نرم‌افزار، CMA2 و سایت فرا تحلیل آنلاین ارزیابی‌شد. نتایج نشان داد متغیرهای سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی، تحصیلات و اعتماد اجتماعی به ترتیب جزو متغیرهای پرتکرار در پژوهش‌های این حوزه هستند. اندازه اثر متغیرهای ازخودبیگانگی و ارزش‌های مادی به ترتیب معادل ۳۸ و ۳۶ درصد است که برحسب نظام تفسیری کوهن ، این میزان تأثیر در حد متوسط ارزیابی می‌شود. غیر از دو متغیر مذکور و متغیر وضعیت تأهل، سایر متغیرها دارای شدت تأثیرگذاری ضعیف می‌باشند.

کلیدواژه‌ها