دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 1-302 
بررسی رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر مشهد

صفحه 27-64

10.22034/jeds.2021.40331.1420

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ شاپور زردموی اردکلو


بورس، آرزوهای محاق؛ یک مردم نگاری انتقادی

صفحه 279-302

10.22034/jeds.2022.48464.1581

علی روحانی؛ رضا تقی زاده؛ حسنعلی کریمی منجرموئی