دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-330 
2. بررسی رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر مشهد

صفحه 27-64

10.22034/jeds.2021.40331.1420

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ شاپور زردموی اردکلو