بررسی منحنی کوزنتس شادی و محاسبه شاخص شادی در استان-های ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانش آموخته مقطع دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد شهری- منطقه‌ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندزاه‌گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است در این مطالعه، براساس متغیرهای شاخص شادی ناخالص ملی، شاخصی متناظر برای استان‌های ایران معرفی و با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره و روش تاپسیس طی دوره 1394-1384 محاسبه و رتبه‌بندی شد. نتایج این رتبه‌بندی نشان می‌دهد، به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی، استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به ترتیب دارای بالاترین میزان شادی در کشور بودند و استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه به ترتیب در رتبه‌های پایین شادی قرار گرفته‌اند. نکته حائز اهمیت در محاسبات شادی، قرار گرفتن استان‌های مرکزی در رتبه-های بالاتر از استان‌های مرزی کشور است که این موضوع نشان‌دهنده تمرکززایی شادی در مرکز کشور به دلیل تسهیل امکانات رفاهی در این مناطق می‌باشد. همچنین به جهت بررسی توزیع نابرابری شادی در ایران، از رابطه کوزنتس به دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات پایدار (RLS) برای اطلاعات مقطعی 30 استان کشور استفاده شد که نتایج آن گویای رابطه U شکل معکوس بین شادی و نابرابری آن است. به عبارتی در ابتدا با افزایش شادی، نابرابری شادی افزایش می‌یابد، ولی از یک نقطه به بعد به دلیل فراگیر شدن امکانات رفاهی برای عموم مردم، با افزایش شادی، نابرابری حاصل از آن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Kuznets Curve of Happiness and Calculating the Happiness Index in provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Karimi 1
  • Maryam Heidarian 2
  • Elham Heshmati Dayari 3
1 Assistant Professor of Economics, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Graduate of PhD in Public Sector Economics, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Ph.D. student of Regional Urban Economics, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The lack a close relationship between economic well-being and mental well-being have attracted more attention from economists to substituting a subjective approach to dismissing and evaluating individual and social well-being rather than an objective one; for this purpose, an indicator known as happiness has been introduced.Therefore, in this study, based on the variables of the Gross Nationality Happiness Index, an appropriate index for provinces of Iran was introduced and using the multi-criteria decision-making technique and TOPSIS method during period of 2005-2015 to be calculated and ranked.
The ranking results show on average during period considered, provinces of Tehran, Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad and Esfahan had highest levels of happiness in the country respectively, and provinces of Sistan and Baluchestan, South Khorasan and Kermanshah are respectively, at low levels of happiness. The important point in calculation of happiness is that central provinces are located in higher ranks above the border provinces of country, which indicates the centrality of happiness in center of country due to amenities facilitation in these areas.In order to investigate the distribution of happiness inequality in Iran, Kuznets relationship was used in both ordinary least squares (OLS) and Robust least squares (RLS) methods for cross-sectional information in 30 provinces of the country. The results indicate the inverse U relationship between the happiness and its inequality. In the first, with increasing happiness, happiness inequality increases, but from one point onwards, due to widespread welfare of general public, with increasing happiness, inequality resulting from it decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Happiness Inequality
  • Kuznets Happiness Curve
  • Iranian provinces
  • Topsis Method
افشاری، زهرا و دهمرده، لعیا (1393)، "بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب"، فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، 2(5)، 59-31.
آیزنک، مایکل دبلیو، (1387)، «روانشناسی شادی»، مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، انتشارات بدر.
پناهی، محمدحسین و دهقانی، حمید (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی»، جامعه شناسی کاربردی، 23، 18-1.
جعفری، محمد (1395)، "سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشورهای اسلامی"، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 11(22)، 84-65.
جلیلی کامجو، سید پرویز و نادمی، یونس (1397)، "ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی، مطالعه موردی: ایران"، نشریه علمی سیاستگذاری اقتصادی سال یازدهم، شماره بیست و یکم، 77-101.
خورسندی، علی و علی­بابایی (1395)، "بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی"، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 16(63)، 24-1.
کردزنگنه، منوچهر، امینی، یوسف و کردزنگنه، رستم (1396)، "بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر (با تاکید بر سیاست­های اجتماعی موجود)"، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 11(2)، پیاپی (37)، 282-253.
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن­ﻣﻨﺼﻮر، ﺻﺎﺣﺒﻪ؛ ﮔﻞﺧﻨﺪان، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ؛ ﺧﻮاﻧﺴﺎری، ﻣﺠﺘﺒﯽ و ﮔﻞ­ﺧﻨﺪان، داود (1394)، "ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺎدی (ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ­ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ)"، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 25.
موسایی، میثم (1383)، "آثار اجتماعی و روحی بازنشستگی اعضای هیات علمی: مورد مطالعه در دانشگاه تهران"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، 180-157.
میکائیلی، جعفر؛ خورسندی، مرتضی و همایونی، فاطمه السادات (1398)، "بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی )مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران("، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، سال سوم، شماره 12.
Alkire, Sabina, (2013). “Well-being, Happiness and Public Policy”, happiness and public policy.
Becchetti, L., Massari, R., and Naticchioni, P., (2012). "The drivers of happiness inequality Suggestions for promoting social cohesion". Oxford Economic Papers, 66(2), 419–442.
Chophel, S., (2010). "Cultural Diversity and Resilience’, Thimphu: The Centre for Bhutan Studie.
Cordero, J. M., Salinas-Jiménez, J., Salinas-Jiménez, M., (2016), “Exploring factors affecting the level of happiness across countries: A conditional robust nonparametric frontier analysis”, European Journal of Research 256, 663-672.
Di Tella, R, and MacCulloch, R. J. (2008). ‘Gross national h\ppiness as an answer to the Easterlin Pardox? Journal of Development Economics, 86, 22-42.
Field, John. (2003). "Social Capital". New York: Routledge.
Frijters, P., Beatton, T., (2012), “The mystery of the U-shaped relationship between happiness and age”, Journal of Economic Behavior & Organization, 82(2-3), 525-542.
Fujiwara, T. and Kawachi, I., (2008). "Social Capital and Health. A Study of Adult Twins in the U.S.", American Journal of Preventive Medicine, 35(2), 139–144.
Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. (Eds.), (2016). "World Happiness Report 2016". Sustainable Development Solutions Network, New York.
Ironmonger, D. (1999). "An Overview of Time Use Surveys". Paper presented at UNESCAP Time Use Seminar Ahmedabad, India, 710.
Kuo, T. (2017). "A modified TOPSIS with a different ranking index", European Journal of Operational Research. 260(1), 152-160.
Li, B. & Lu, Y. (2009). "Happiness and Development: The Effect of Mental Well-being on Economic Growth". Conference on Improving the Human Destiny. 11-12.
Myers, D. G. (2002). "Happy and Healthy". Http: // abclocal.Go.Com / 68 – wls / News / 012802 – hs – Happy Healthy.Htm 1.
Naeem, A., Farid, S., Balli, F., and Shahzadd, S. (2020). "Can happiness predict future volatility in stock markets?". Research in International Business and Finance. Volume 54.
Pascal, B. (1995). "Pense´es (A.J. Krailsheimer, Trans.)". London, England: Penguin Books.
Putnam, R. D., (1993). "Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy". Princeton: Princeton University Press. 
Putnam, R. D., (2000). "Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community", New York: Simon and Schuster.
Ram, R., (2017). "Kuznets curve in happiness: A cross-country exploration". Economics Economic Modelling. 66, 272-278.
Rothstein, B., (2010). "Corruption, Happiness, Social Trust and the WelfareState: A Causal Mechanisms Approach". QoG WORKING PAPER.
Mary Steffel Æ Daniel M. Oppenheimer, (2008)." Happy by What Standard? The Role of Interpersonal and Intrapersonal Comparisons in Ratings of Happiness". Springer Science+Business Media B.V. 2008
Salinas-Jimenez, M., Artes, J., and Salinas-Jimenez, J. (2013). "How do educational attainment avd occupational and wage- earner statuses affect life satisfaction? A gender perspective study". Journal of Happiness Studies, 14(2). 367-388.
Sanza, M., Caselles, A., Micóc, J., and Soler, D. (2018). "A stochastic dynamical social model involving a human happiness index". Journal of Computational and Applied Mathematics, 340. 231-246.
Ura, Karma, Alkire Sabina, Tshoki Zangmo, and Wangdi, Karma. (2012). “An Extensive Analysis of GNH Index”.  The Centre for Bhutan Studies.
Wangyal, T., (2001). "Enormous Compassion. An interview with Tenzin Wangyal Rinpoche". Voice of Clear Light, Shipman VA: Ligmincha Institute.
Zavaleta, D. (2007). "The Ability to Go about Without Shame: A Proposal for International Comparable Indicators on Shame and Humiliation". Oxford Development Studies, 35(4), 405-430.