بررسی رابطه عوامل اجتماعی، فرهنگی با سرمایه گذاری خارجی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

کشورهایی که در حال توسعه هستند یا به اصطلاح بازارهای نوظهوری دارند، توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در آنها امری حیاتی است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر سرمایه گذاری خارجی در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل اعتماد اجتماعی متقابل، مشارکت گرایی، نوگرایی و اختلافات فرهنگی و متغیر وابسته سرمایه گذاری خارجی بود. در این تحقیق از نظریه های مختلف از جمله نظریه پارسنز، لرنر، کلمن، میردال و گیدنز استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی نشانگر اعتبار و پایایی بالای سؤالات بودند. جامعه آماری، مسئولین حوزه سرمایه گذاریهای خارجی و سرمایه گذاران خارجی در شهرهای تبریز و جلفا بودند. حجم نمونه با روش کوکران انجام گرفت که تعداد 429 نفر در حوزه سرمایه گذاری خارجی بدست آمد. در نهایت نمونه های مورد نظر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل دو متغیره از پیرسون و تحلیل چند متغیره از رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل شده، نشان داد که بین متغیرهای مستقل با وابسته همبستگی وجود دارد. در تحلیل چند متغیره از بین متغیرهای وارد شده به روش گام به گام، متغیر اعتماد اجتماعی متقابل به دلیل اینکه از ضریب پیش بینی بالایی برخوردار بود، به عنوان متغیری انتخاب شد که بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشت.

واژه های کلیدی: سرمایه، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی، رشد، توسعه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of relation social and culltural factors with foreign investment

نویسندگان [English]

 • Hosein Dehgan 1
 • Talieh Khademian 2
 • Karim Yazdani 3
1 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch,
2 Associate Professor and Faculty Member, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 PhD student in Economic Sociology and Development - Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

It is vital to pay attention to foreign investment in developing countries or the ones with emerging markets. The aim of this study was to identify social and cultural factors affecting foreign investment in Iran’s East Azerbaijan province. The research variables include mutual social trust, participation, modernity and cultural differences and the dependent variable in this research is foreign investment. In this research, different theories have been used, including the theory of Parsons, Lerner, Coleman, Myrdal and Giddens. The research method was surveying and questionnaires were used to collect data. The results obtained from Cronbach's alpha and factor analysis showed high validity and reliability of the questions. The statistical population was from among the officials of foreign investment and foreign investors in the cities of Tabriz and Julfa. The sample size was done by Cochran's method, which obtained 429 people in the field of foreign investment. Finally, the samples were selected by proportional stratified sampling method and simple random sampling method. Pearson was used for bivariate analysis and regression was used for multivariate analysis. The results showed that there is a correlation between independent and dependent variables. In the multivariate analysis, among the variables introduced in the step-by-step method, the mutual social trust variable was selected as the variable that had the greatest effect on the dependent variable because it had a high prediction coefficient.

Capital, Investment, Foreign Investment, Growth, Development

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital
 • Investment
 • Foreign Investment
 • Growth
 • Development
 1. ازکیا، مصطفی (1380)؛ جامعه‌شناسی توسعه، تهران: نشر کلمه

  بوردیو، پییر(1384)؛ شکل‌های سرمایه، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه، خاکباز و پویان، تهران: نشر شیرازه

  ترنر، جاناتان (1372)؛ پیدایش نظریه جامعه شناختی، ترجمه عبدالعلی لهسایی‌زاده، انتشارات شیراز.

  تودارو، مایکل (1376)؛ توسعه اقتصادی، تهران: برنامه و بودجه

  سو، آلوین.ی (1393)؛ تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  دینی، علی (1370)؛ تفاوت کیفی رشد و توسعه، توسعه، شماره 1.

  دواس، دی. ای (1376)؛ پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.

  رفیع‌پور، فرامرز (1375)؛ کندو کاوها و پنداشته‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم.

  رفیع‌پور، فرامرز (1376)؛ توسعه و تضاد، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  خلیلیان، محمد جمال (1381)؛ فرهنگ اسلامی و توسعه اقتصادی، قم: موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی.

  عظیمی، حسین (1390)؛ مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران: نشر نی.

  عظیمی، حسین (1391)؛ اقتصاد ایران: توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ، تهران.

  کوزر، لوئیس (1376)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی

  گیدنز، آنتونی (1377)؛ پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.

  لهسایی‌زاده، عبدالعلی (1381)؛ جامعه‌شناسی توسعه، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  مایر، جرالد ام (1378)؛ پیشگامان توسعه، ترجمه علی اصغر هدایتی، انتشارات سمت.

  موسوی، جواد (1374)؛ نظریه‌های اجتماعی توسعه، تهران: نشر توسعه.

  موسوی، میرطاهر (1385)؛ مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، ص 49-45.

  نگهداری، ابراهیم (1393)؛ نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی کلان، سال دوم، شماره5، ص57-53.

  نوروسیس، ماریجا (1382)؛ آنالیز آماری داده‌ها در spss، ترجمه اکبر فتوحی، کانون نشر علوم.

  Albert O.Hirschman(1982), The strategy of economic development,New-Haven, Yale University

  Allen, John (1994), Peter Brahman and Paul Lewis, Political and Economic Forms of Modernity. Cambridg.

  Bourdieu, P. (1986), The Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. J. Richardson (eds). New York, Greenwood.

  1. Hja Myint (1987), An interpretation of economic backwardness, Oxford Economic papers, Vol, No.2.

  Joho C. H. Fei & Gustav Ranis (1976), Development of labour strplus economy, Theory and Policy, Homewood.

  Lin, N. (2001), Social capital: A theory of social structure and action, New York, Cambridge University.

  Pool, De Sola (1966), Modernization: the dynamics of growth, communications and development, voice of america forum lectures.

  Portes, A.(1998), Social Capital: Its origins and applications in modern sociology, Annual Review of Sociology, N. 24

  Winter, Lan. (2007), Towards a Theorised Understanding of Family Life and Social Capital, Working Paper No.21, April Australian Institute of Family Studies.

  1. Arthur Lewis (1985), Ecinomic development with unlimited suplplies labour, the Manchester school.
  2. Arthur Lewis (1986), Employment policy in an under development area, London, school economic.

  Zeemer (2011), Barriers to sustainable economic development, Journal cities, vulume 28, issue 4.