موضوعات = جامعه شناسی توسعه
توسعه به مثابه بی‌نوایی اخلاقی: سیری در اندیشه مجید رهنما

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 87-114

موسی عنبری؛ صدیقه پیری


تحول نقش دولت در صنعتی شدن: بررسی تطبیقی-تاریخی ایران و مالزی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 115-145

محمد فاضلی؛ معصومه محمودیان


بررسی وضعیت اشتغال خارج از خانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 29-48

فروغ الصباح شجاع نوری؛ سمانه سادات سدیدپور


بررسی رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ(خودکشی - دیگرکشی): مطالعه تطبیقی در سطح کلان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 71-96

سمانه سادات سدیدپور؛ سعیده سادات سدیدپور