بررسی رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ(خودکشی - دیگرکشی): مطالعه تطبیقی در سطح کلان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

توسعه‌یافتگی زوایای پیدا و پنهانی دارد، با پیامدهایی که هماره مثبت نیست. این پژوهش با دنبال کردن رهیافت جامعه‌شناختی پارسونز و نظام‌های چهارگانه او تلاش کرد، نگاهی نو به خودکشی و دیگرکشی داشته باشد تا به درک روشن‌تری از رابطه ابعاد توسعه‌یافتگی با مرگ‌ عامدانه دست یابد. مطالعه تطبیقی با تکنیک تحلیل ثانویه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت. داده‌ها از معتبرترین سایت‌های بین‌المللی بدست آمدند. با واحد تحلیل قرار دادن کشور، داده‌ها در سطح کلان به صورت تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند: 1- از بین چهار توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز، نقش توسعه اجتماعی در تغییرات نرخ خودکشی مهم‌تر است. 2- هر چهار نوع توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز با دیگر کشی، رابطه دارند اما تأثیر توسعه فرهنگی قوی‌تر است. لذا دو راهکار توجه به وجود رابطه انسانی- اجتماعی و ایجاد ظرفیت فرهنگی در کنشگران اجتماعی را بمنظور کاهش مرگ‌های عامدانه، می‌توان مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات