موضوعات = جامعه شناسی اقتصادی
تعداد مقالات: 32
26. تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-61

حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیدعلی آلعمران


27. تحلیلی بر موانع مشارکت اقتصادی زنان در ایران (نمونه موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-85

مسعود صفایی پور؛ شاهرخ زادولی خواجه


28. تحول نقش دولت در صنعتی شدن: بررسی تطبیقی-تاریخی ایران و مالزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-145

محمد فاضلی؛ معصومه محمودیان


29. کاوش کیفی راهکارهای ارتقای فرهنگ کار مورد بررسی: متخصصان دانشگاه‌های بروجرد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-74

مصطفی ظهیری نیا؛ بهروز بهروزیان


30. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 139-163

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا


31. تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-34

رئوف رحیمی؛ حسین مسعودنیا؛ سید پرویز جلیلی کامجو


32. بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (CSR) برمصرف مسئولانه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-119

محمد فاریابی؛ ناصر صنوبر؛ اکبر قدرتی؛ فهیمه میداندار