بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (CSR) برمصرف مسئولانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی و مدیر گروه

3 دانش آموخته مدیریت اجرایی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

مصرف گرایی یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. از این رو رفتار اقتصادی متعالی جزو داراییهای مهم فرهنگی به شمار می‌رود که با شاخص‌هایی همچون مصرف مسئولانه و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها سنجیده می‌شود. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقدامات مسئولیت‌پذیری اجتماعی ‌شرکتها (CSR) و تواناییهای شرکتهای بزرگ (CA) به عنوان عوامل موثر بر مصرف مسئولانه (SRC) در رفتار مصرف‌کننده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران تعاونی های مصرف وایسته به ادارات و شرکتها در سطح استان آذربایجان‌شرقی است و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه (‌بررسی تاثیر اقدامات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتها بر مصرف مسئولانه، پرسی ماریکوانا و همکاران در سال 2012) می‌باشد. داده های گردآوری شده از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS‌ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش رتبه‌ای می‌باشند، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف و آزمون اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای مستقل (ارایه علل با ارزش، تعهد زیست محیطی، انجام کارهای مطلوب، تولید محصولات با کیفیت، رهبری در صنعت و نوآوری و تکنولوژی) رابطه معناداری با مصرف مسئولانه دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات