نمایه نویسندگان

ا

 • ایزدی، رجب برنامه‌های پنجگانه توسعه در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-27]

ب

 • بهروزیان، بهروز کاوش کیفی راهکارهای ارتقای فرهنگ کار مورد بررسی: متخصصان دانشگاه‌های بروجرد [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 49-74]

ح

 • حیدرپور، مرتضی برنامه‌های پنجگانه توسعه در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-27]

س

 • سدیدپور، سمانه سادات بررسی وضعیت اشتغال خارج از خانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 29-48]

ش

ظ

 • ظهیری نیا، مصطفی کاوش کیفی راهکارهای ارتقای فرهنگ کار مورد بررسی: متخصصان دانشگاه‌های بروجرد [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 49-74]

ع

 • عباس زاده، محمد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پتانسیل کار آفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-103]
 • علیزاده اقدم، محمدباقر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پتانسیل کار آفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-103]

غ

 • غفاری، غلامرضا بررسی رابطه الگوهای مصرف و رفاه ذهنی در شهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 105-136]

ک

 • کبیری، نرگس بررسی رابطه الگوهای مصرف و رفاه ذهنی در شهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 105-136]

م

 • میرزایی، مجتبی بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پتانسیل کار آفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-103]

ن

 • نوذری، حمزه تحلیل عکس‌العمل‌ها و استدلال‌های مخالف با راهبرد‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 137-163]