بررسی رابطه الگوهای مصرف و رفاه ذهنی در شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

از آنجا که الگوهای مصرف نشانگری برای تعریف ارزش‌ها، نگرش‌ها، رفتارهای افراد و تبیین موقعیت‌های متعاقب آن هستند و اهمیت‌شان برای تحلیل‌های اجتماعی روز به روز افزایش می‌یابد، پس می‌توانند نقش بسزایی در تعیین ارزیابی‌های فرد از زندگی خود (رفاه ذهنی) نیز داشته باشند. در این پژوهش سعی شده است علاوه‌ بر بررسی نقش و اهمیت انواع الگوهای مصرف و رفاه ذهنی به بررسی رابطه این دو مفهوم نیز پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش تمامی ساکنین بالای 15 سال شهر تهران هستند که محققین400 نفر از آنها را با توجه به اینکه جامعه مورد پژوهش از دسته‌های جداگانه‌ای تشکیل شده است و عناصر آن جامعه در این دسته‌ها توزیع شده‌اند و با توجه به بزرگ بودن جامعه پژوهش با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب نمودند. با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به گردآوری داده‌ها پرداخته‌ شده است.توصیف و تحلیل داده‌ها نیز بر اساس نرم‌افزارspss انجام و نتایج زیر حاصل گردید: 3/92 درصد افرادی که دارای الگوی مصرف سنتی بودند دارای رفاه ذهنی پایین،8/88 درصد افرادی که دارای الگوی مصرف ترکیبی بودند رفاه ذهنی متوسط و 89 درصد افرادی که دارای الگوی مصرف مدرن بودند رفاه ذهنی بالایی را داشته‌اند، در مجموع متغیر‌های مستقل 9/19 درصد از واریانس متغیر رفاه ذهنی را تبیین کرده‌اند. در واقع بررسی‌، شناخت و تغییر الگوهای مصرف افراد قابلیت پیش بینی و تغییر در میزان رفاه ذهنی آنها را به ما می‌دهد.

کلیدواژه‌ها