کلیدواژه‌ها = ایران
ریشه‌های تکوین بازار و دولت مدرن در ایران

دوره 12، شماره 1، مهر 1402، صفحه 111-129

10.22034/jeds.2023.54760.1702

نجف شیخ سرایی؛ حسینعلی یارخی


واکاوی ابعاد توسعه سیاسی در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، مهر 1402، صفحه 225-250

10.22034/jeds.2023.55546.1710

+امیر مسعود امیرمظاهری؛ محمود علمی؛ اکبر مومنی راد؛ حسین احمدزاده گلی


تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-70

محمود تیموری؛ حسین اکبری؛ حسین میرزایی؛ محمد مبارکی


بررسی تحولات نیروی فعال کشور تا سال 1395 و پیش‌بینی آن تا افق زمانی 1420

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 77-104

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی


بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 127-155

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش


تحول نقش دولت در صنعتی شدن: بررسی تطبیقی-تاریخی ایران و مالزی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 115-145

محمد فاضلی؛ معصومه محمودیان