کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-155

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش


2. تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-61

حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیدعلی آلعمران


4. تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-34

رئوف رحیمی؛ حسین مسعودنیا؛ سید پرویز جلیلی کامجو