دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-172 
توسعه به مثابه سلطه، واکاوی آثار ادوارد سعید

صفحه 25-54

محمد عزیز احمدی؛ موسی عنبری؛ مصطفی ازکیا


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

صفحه 139-163

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا