دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 1-250 (بهار و تابستان 92) 
تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی

صفحه 125-143

محمدعلی متفکرآزاد؛ احمد اسدزاده؛ سعید گرشاسبی