دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1391 
بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز

صفحه 32-56

حسین بنی فاطمه؛ شهرام روستایی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فهیمه حسین نژاد


بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز

صفحه 115-141

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ اشرف ابراهیمی ترکمانی