بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش میانجی تنبلی سازمانی ( مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دکترای مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ملایر، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش میانجی تنبلی سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش430 نفر از کارکنان جهاد کشاورزی استان لرستان هستند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس تعداد اعضای نمونه آن 202 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart Pls2 و Spss 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه ها نشان دهنده آن است که سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان و تنبلی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین نتایج پژوهش مبین آن است که تنبلی سازمانی نقش میانجی در تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان دارد. از این رو به عنوان یک نتیجه کلی می توان این چنین گفت که سرمایه اجتماعی موجب طفره روی بیشتر کارکنان گردیده و از این طریق اشاعه بیشتر تنبلی در سازمان را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Capital on Social Exclusion o f Employees with the Interactive Function of Organizational Sloth

نویسندگان [English]

 • Reza Sepahvand 1
 • Ali Shariat nejad 2
 • Nasim Mousavi 3
 • Akbar Khodabakhshi 4
1 Professor, Department of management, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Management Ph.D, Department of Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Malayer Azad university gratuated, Malayer, Iran
4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of social capital on social deregulation of employees with the role of mediating organizational laziness. This research is applied and descriptive. The statistical population of this research is 430 employees of agricultural Jihad in Lorestan province. The Cochran formula was used to determine the sample size and the sample size was estimated to be 202 people. Sampling in this research was simple random. The data gathering tool was a questionnaire in this research. The validity of the questionnaires was confirmed by using the content validity method and its reliability by calculating the Cronbach's alpha. In this research, the structural equation approach and Smart Pls2 and Spss 19 software were used to test and test the hypotheses and conceptual model. The results of the hypothesis analysis show that social capital has a positive and significant effect on the social exclusion of employees. In addition, the comparison of the results showed that among the dimensions of social capital, capital is of the highest importance. Also, the results of the research indicate that organizational laziness has a mediating role in the impact of social capital on the social exclusion of employees

کلیدواژه‌ها [English]

 • social capital
 • employee social slack
 • organizational laziness
 • Agricultural Jihad
 • Lorestap Province
 1. - آقا تهرانی، مرتضی (1383). اهمال کاری: بررسی علل و راهکارهای درمان، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

  امین بیدختی، علی اکبر؛ حسین زاده، مهدی؛ علیجانی، رسول؛ بلوچی، حسین؛ نعمت الهی، مجید (1396). پیش بینی اهمال کاری کارکنان فرماندهی انتظامی شرق تهران بر مبنای سرمایه اجتماعی با نقش واسطه ای فرسودگی شغلی. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 59، ص 137-119.

  اعتمادی، منال، غفاری، محسن، خراسانی، الهه، (1393)، طفره روی اجتماعی و عدالت سازمانی، فصلنامه بهداشت و تحقیقات بهداشتی، دوره دوازدهم، شماره چهارم، ص 95-106

  -بلس، ادوانس (1386). روان شناسی تنبلی، مهدی قرجه داغی، تهران، دایره چاپ هشتم.

  برجسته فیروزآباد، مهدی؛ دامغانیان، حسین؛ جمشیدی، لاله (1391). بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری سرمایه اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه سمنان،.

  - پور صادق، ناصر (1396). بررسی تاثیر دینداری بر طفره روی سازمانی کارکنان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین راهبردی بین رشته ای دانش راهبردی، سال هفتم، شماره 29، ص 28-7.

  - جهانشاهی، الهه؛ اکبری، محسن؛ ابراهیم پور، مصطفی (1394). بررسی تاثیر عدالت سازمانی درک شده بر طفره روی اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

  - جوادی یگانه، محمد رضا؛ فاطمی امین، زینب؛ فولادیان، مجید (1390). بررسی تطبیقی شاخص های تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل های آن، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره دوازدهم و سیزدهم، ص 111- 134

  -جوان پور، محمد علی؛ گرجی دوز، سمیه؛ سبحانی، عبدالرضا (1396). تحلیلی بر سرمایه اجتماعی در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره4 ، ص 125-108.

  - چیت سازیان، علیرضا؛ مرتضوی، سعید(1389). بررسی عوامل موثر بر پدیده (طفره روی اجتماعی) در فعالیت های گروهی مورد مطالعه: گروه های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال 4، شماره اول، ص 180-161.

  -حداد، نازنین؛ درویش، حسن؛ حسن زاده، علیرضا (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری سازمان و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور،

  -حمیدی، محمد: شیری، طهمورث (1395). تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: بانک سپه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش: جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

  - دیهیم پور، مهدی؛ میانداری، کمال؛ نجاری، رضا؛ عابدی جعفری، حسن (1397). تاثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی گری سرمایه اجتماعی، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 5، شماره 3، ص 363-337.

  - رضایی منش، بهرور؛ عادلی، راحیل؛ بهرامی، داود؛ زندی، فیروز (1391). رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و ار های کوچک، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 22، شماره 69، ص 170-151.

  - سام خانیانی، راضیه؛ آهنگران، جعفر؛ رضایی منش، بهروز (1391). رابطه رفتار شهروندی سازمانی با طفره روی سازمانی: پایان نامه کارشناسی ارشد .

  - سبک رو، مهدی؛ ابراهیم زاده پزشکی، رضا؛ براهیمی، نگار؛ حق بین، عالیه (1396). بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر طفره روی اجتماعی، مجله دانشکده پیراپزشکی، دوره 12، شماره2، ص80.

  - سلیمانی حمید، سارا؛ عزیز گرد؛ امینی مهر (1396). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش با نقش میانجی گری سرمایه فکری،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران غرب.

  -فضائلی، احمد، (1392)، جایگاه جهانی ایران از نظر تنبلی اجتماعی، راهبرد فرهنگ، شماره بیست و یکم، دوره اول، ص 57-77

  - قنبری، سیروس؛ همتی، مدینه (1395). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا، فصلنامه آموزش عالی، دوره جدید، سال 9، شماره 35، ص 133-115.

  - محمدیاری، زهره؛ سپهوند، رضا؛ وحدتی، حجت؛ موسوی، سید نجم الدین (1397). نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمان در سازمان های دولتی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال دهم، شماره 1، 75-51.

  - مرتضوی، سید؛ حکیمی، حسن؛ سودی، نعمت الله؛ قلی زاده، رضا (1390). بررسی تاثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم ها در تسهیم دانش، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال سوم،شماره 5.

  - محمدحسین پور، فاطمه ؛ اسکندری، حسین؛ عباس پور، حسین (1389). بررسی رابطه رفتار شهروندی و تنبلی اجتماعی در کارشناسان شرکت آلومینیوم المهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علامه طباطبایی.

  1. محمد حسین پور، فاطمه؛ اسکندری، حسین؛ عباس پور، عباس (1393). بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تنبلی اجتماعی کارکنان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره ششم، شماره 19، ص 38-24.
  2. -Aiello, John R; Kolb, Kathryn J. (1995), “Electronic Performance
   Monitoring and Social Context: Impact on Productivity and Stress”,
   Journal of Applied Psychology, Washington: Vol. 80, ISS. 3.                          

   .Bartis, S.;  Szymanski, K. & Harkinns, S.G. (1988), “Evaluation and      
   Performance: A Two- Edged Knife”, Personality and Social Psycholigy
   Bulletin
   ,14.                                                                                                                                     

   Blackman,D;Handerson,S(2005),why learning organizations do not  transform,the learningorganization,vol.12,No1,pp:42-56.
   -Comer, Debra R. (1995), “A Model of Social  Loafing in Real Work
   Groups”, Human Relations
   , Vol. 48.

   -Bhagavatula, S., Elfring, T., Van Tilburg, A., & Van De  Bunt, G. G. (2010).Howsocialandhumancapital influence opportunity recognition and resource mobilization inIndia'shand loomin dustry.Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260.

   -Fukuyama, F. (1995). Trust: the social virtues and the creation prosperity,New York: Free    Press.

     -Greenberg,Jerald & Robert, Baran (1997), Behavior in Organization,Rentice Ha.                              

   -Gancis, P. (2002). Social capital at world bank : strategic and operational Implications of the oncept, social development strategy, World Bank.          

    -Goh, P.C and Lim, K.P. “Disclosing intellectual capital in companyannual reports Evidence from Malaysia”, Journal of Intellectual Capital,2014, Vol. 5, No. 3, pp. 5-8.                                              

   -Hipp, L,. & Christopher J. Anderson. (2015). Laziness or liberation? Labor market policiesand  workers’ attitudes toward employment flexibility, International journal of socialwelfare. 26 (4):287-296.

   -Harkins, Stephen G, Szymanski, Kate (1989), “Social Loafing and GroupEvaluation”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.56, ISS6.                                                                               

   - Heller, Deanna M. (1997), “Cultural Diversity and Team Performance:Testing for Social Loafing Effects”, Dissertation, University of NorthTexas, Texas.                                                                      

   -Goh, P.C and Lim, K.P. “Disclosing intellectual capital in companyannual reports Evidence from Malaysia”, Journal of Intellectual Capital,2014, Vol. 5, No. 3, pp. 5-8.                                                 

   -Karau, J.S. and Williams, K. (1993). Social loafing: A Meta-Analytic Review ndTheoretical Integration. Journal of Personality and Social Psychology, 681-706.                                                       

   -Lin,T. & Huang,C. (2009), “understanding social loafing in knowledge contributionfromthe perspectives of justic and trust”, Expert Systems with Applications,Vol.36,pp.6156–6163.

   -Luo,Z.,Qu,H.&Marnburg,E.(2013),“justice perceptions and drives of hotel employess.social loafing behaviour”, International Journal of Hospitality Management,Vol.33,pp.459- 464

   -Latane, B., Wiliams,K. & Harkins, S. (1979), “many hands make light the work thecauses and consequences of social loafing”.Vol.37,No.6, pp. 822-832.                                                                     

   -Latane, Bibb & Williams, Kipling & Stephen Harkins (1979), PsychologyToday, New York: Vol.13, ISS5.                                                   

   -price, Kenneth H. (1987) “Decision Responsibility, Task Responsibility,Identifi ability, and  Social Loafing”. Organizational Behavior and HumanDecision Processes. New York: Vol. 40, ISS 3.

   - schlenker, Barry & Michael F Weigold (1992), “Interpersonal ProcessesInvolving Impression Regulation and Management”. Annual Review ofPsychology. Palo Alto: Vol. 43.                                    

   -Shepperd, James A, Wright, Rex A. (1989) “Individual Contributions to aCollective Effort: An    Incentive Analysis”. Personality and SocialPsychology Bulletin. Thousand Oaks: Vol. 15, ISS 2.         

   -Stohl, Cynthia & Susan E Schell (1991), “A Communication-Based ModelOf A Small-Group Dysfunction”, Management Communication Quarterly : Vol. 5.                                                           

   -Szymanski, Kate; Harkins, Stephen G. (1987) “Social Loafing and SelfEvaluation with a Social Standard”, Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 53, ISS 5.

   -Marcus Stromgren (2017). Social capital in healthcare A resource for sustain ableengage mentin organizational improvement work, KTH Royal Institute of Technology.Technology and Health Unit of Ergonomics
   SE
   -141 57 Huddinge, Sweden.

   -Meydan,C., Kahraman,C. & Basar, U. (2014), “social loafing and impressionmanagement in an organizational context ”. International Review of ManagementandMarketing Vol. 4, No. 3, 2014, pp. 201-206.

   -Szymanski,Kate;Harkins,StephenG.(1992),“Self-Evaluation and Creativity, Person ality and Social Psychology Bulletin.Vol.18, ISS 3. 

   -Vincent, K. (2013). The Pursuit of Laziness: An Idle Interpretation of theEnlightenment. The European Legacy: Toward New Paradigms, 18(4), 531-532.

    -Yang, Shu- Chen; Forn, Cheng-Kiang (2009). “Social Capital, Behavioural Control, and Tacit Knowledge Sharing Amulti-InformantDesign”.International Journal of Informtion Management, Vol29(2009),p.210-218.                                                                                                                                         -zymanski, Kate; Harkins, Stephen G.(1993),“The Effect of ExperimenterEvaluation on Self-Evaluation within the Social Loafing Paradigm”,Journal of Experimental Social Psychology. Vol. 29, ISS 3.