نویسنده = ���������������� ���������� ����������
بررسی وضعیت اشتغال خارج از خانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 29-48

فروغ الصباح شجاع نوری؛ سمانه سادات سدیدپور


بررسی رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ(خودکشی - دیگرکشی): مطالعه تطبیقی در سطح کلان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 71-96

سمانه سادات سدیدپور؛ سعیده سادات سدیدپور