نویسنده = محمد سلماسی زاده
تعداد مقالات: 2
نهادهای سیاسی و اقتصادی و عملکرد اقتصادی عصر پهلوی اول با تاکید بر نهادگرایی تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22034/jeds.2021.45490.1514

فرهاد عزیزی؛ محمد باقر بهشتی؛ محمد سلماسی زاده


توسعه جنسیتی در دوره پهلوی اول با تأکید بر فرصت‏های تحصیلی زنان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 97-124

آمنه امیری؛ محمد سلماسی زاده؛ محمد عباس زاده