نویسنده = ادهمی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 2
1. سرمایه اجتماعی زمینه ساز توسعه اقتصادی(موردمطالعه منطقه آزاد ارس)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 245-270

10.22034/jeds.2021.41434.1455

باقر ساروخانی؛ عبدالرضا ادهمی؛ حیدر محمدزاده


2. زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-25

عبدالرضا ادهمی؛ عباس هاتفی