سبک های مدیریت اقتصاد خانواده های مشهدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات، گروه علوم اجتماعی

3 گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

چکیده

"مدیریت اقتصاد خانواده" به عنوان متغیری جامع در پژوهش‌های داخلی و خارجی کمتر مورد توجه بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی سبک های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده‌های مشهدی است. روش تحقیق مورد بررسی تئوری زمینه‌ای با ابزار مصاحبه عمیق می باشد. جامعه آماری، کلیه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 می باشند که در این بررسی 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. نتایج بدست آمده، دو سبک مدیریت عقلایی و غیر عقلایی را نشان داد. مؤلفه های اصلی مربوط به این مفهوم"بسیج منابع مادی و معنوی، مطلوبیت، توجه به بحران، تعادل در دخل و خرج و عادات مالی" می باشند. در این بین " آینده نگری و مطلوبیت" مهم ترین مؤلفه هایی هستند که تنوع در سبک های مدیریت اقتصادی در خانواده را موجب می شوند. در هر یک از این سبک ها، تیپ های دیگری نیز شناسایی شد. سبک های مدیریت اقتصادی عقلایی عبارتند از (عقلایی همه جانبه، عقلایی مطلوبیت گرا، عقلایی آینده گرا). سبک های غیر عقلایی مدیریت اقتصادی خانواده نیز عبارتند از (غیر عقلایی همه جانبه، غیر عقلایی مطلوبیت گرا و غیر عقلایی آینده گرا).

کلیدواژه‌ها

موضوعات