سبک های مدیریت اقتصاد خانواده های مشهدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

"مدیریت اقتصاد خانواده" به عنوان متغیری جامع در پژوهش‌های داخلی و خارجی کمتر مورد توجه بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی سبک های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده‌های مشهدی است. روش تحقیق مورد بررسی تئوری زمینه‌ای با ابزار مصاحبه عمیق می باشد. جامعه آماری، کلیه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 می باشند که در این بررسی 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. نتایج بدست آمده، دو سبک مدیریت عقلایی و غیر عقلایی را نشان داد. مؤلفه های اصلی مربوط به این مفهوم"بسیج منابع مادی و معنوی، مطلوبیت، توجه به بحران، تعادل در دخل و خرج و عادات مالی" می باشند. در این بین " آینده نگری و مطلوبیت" مهم ترین مؤلفه هایی هستند که تنوع در سبک های مدیریت اقتصادی در خانواده را موجب می شوند. در هر یک از این سبک ها، تیپ های دیگری نیز شناسایی شد. سبک های مدیریت اقتصادی عقلایی عبارتند از (عقلایی همه جانبه، عقلایی مطلوبیت گرا، عقلایی آینده گرا). سبک های غیر عقلایی مدیریت اقتصادی خانواده نیز عبارتند از (غیر عقلایی همه جانبه، غیر عقلایی مطلوبیت گرا و غیر عقلایی آینده گرا).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The styles o f household economic management in Mashad

نویسندگان [English]

  • Raha Shekofte 1
  • Hoseyn Mirzaii 2
  • Ali akbar Majdi 2
  • Gholamreza Sedighioraei 2
1 PhD student in Sociology, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Household economic management has been neglected as a comprehensive variable in domestic and foreign researchs.  The main goal of the present study is to identify the different styles of household financial management. The research method used is grounded theory with a deep interviewing tool. The statistical population consisted of all household heads living in Mashhad in 2018. In this study, 15 samples were selected by purposive sampling. Findings showed two styles of household economic management, including rational and irrational styles. The critical components of this concept are the mobilization of material and spiritual resources, desirability, attention to the crisis, equilibrium, and financial habits. Future-oriented, crisis, the balance in income and expenses" are variables that drive family economics towards rationalization. Also, the false financial habits drive that towards rationalization. In this regard, styles were identified other types. Rational economic management styles include (comprehensive rationality, rational desirability, rational future-oriented). Also, irrational styles are (irrational satisfaction, irrational future-oriented, comprehensive irrationality).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Houshold economic management styles
  • Rational management
  • irrational management
  • utility
  • futurism
افشاری، زهرا. (1383). اقتصاد خانواده. تهران: مرکز امور زنان و خانواده، دانشگاه الزهرا.
اعزازی، شهلا(1389). جامعه شناسی خانواده: با تاکید بر نقش، ساختار و  کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
پورجبلی، ربابه و عبداللهی، لیلا. (1392). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ترجیحات مصرفی بین خانواده­های تبریز. مطالعات علوم اجتماعی ایران، (3) 10، 50-70.
جعفری، راحله & بلالی, ا. (1394). ناهمسانی نگرش­ها و رفتارهای اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل شهر همدان. مطالعات راهبردی زنان،  (67) 17، 50-70
دیانتی دیلمی، زهرا، و حنیفه زاده، محمد. (1394). بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (26) 8، 115-139.
رضایی، احمد و شعبانی، مریم. (1393). بررسی رویکرد تطبیقی دیدگاه های علامه طباطبایی و پارسنز نسبت به مدیریت خانواده. مجله معرفت، (22) 15، 69-199.
سرباز، زهرا.(1379). مهارت مدیریت خانواده. مشهد: نشر کاتبان.
سیدجوادین، سیدرضا، صمدی، منصور، و نقدی، بهمن. (1389). مطالعه نقش اعضای خانواده در تصمیم برای خرید کالای مصرفی با دوام. فصلنامه مدیریت کسب و کار، (7) 2، 257-278.
صدر نبوی، رامپور، حیدری بیگوند، داریوش، لطفعلی پور, محمدرضا، و صدیق اورعی, غلامرضا. (1389) بررسی جامعه شناختی دلایل پس انداز کردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش «رویش نظریه». مجله مطالعات اجتماعی، (4) 4 ، 62-83.
عبیری، غلامرضا. (1376) اقتصاد خانواده: سنتی یا مدرن، تازه های اقتصاد، (67)، 43-47.
فرزانه، م. (1390). اقتصاد خانواده. مازندران: جهاد دانشگاهی مازندران.
فلیک، اووه(1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
فیضی، حسین. (1394). آسیب های اقتصاد خانواده و راه­های برون رفت از آن از دیدگاه قرآن. پایان نامه دکتری، قم: دانشگاه قم.
مهربانی،­­وحید. (1395). نظریه­اقتصادی­ازدواج­بهینه، فصلنامه مدل سازی اقتصادی، (33) 10،  صص49-66.
منصوریان، محمدکریم، پورافکاری، نصرالله، و معصوم زاده، لیلا. (1388). عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر ساخت قدرت در خانواده، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، (7) 3، 119-144.
DoloresMoreno‑Herrero,Salas‑Velasco,M.,& ánchez‑Campillo1, J. (2017). Individual Pension Plans in Spain: How Expected Change. Springer Science+Business Media New York (38), 596-213.
Erdogan, koock. (2004). the role of the family members in the family holiday purchase dicision - making process. internatinal jornal of haspitality and tourism administration, 5(2) 85-102.
Himmelweit, S, & Santos, C . (2013). Sharing of Resources within the Family and the Economics of Household Decision-making. Journal of Marriage and Family,(75) 3, 635-639.
ISHAQUE, A., & TUFAIL, M. . (2014). Influence of Children on Family Purchase Decision. International Review of Management and Business Research1,(3)1 ,162-173
Kuo-Ching Wanga, An-Tien Hsiehb, Yi-Chun Yehc, Chien-Wen Tsaid,(2004)  Who is the decision-maker: the parents or the child in groupp ackage tours? Tourism Management, (25) 2, 183–194
Maroto, M., & Aylsworth, L. (2017). Assessing the Relationship Between Gender, Household Structure, Jornal of Family Economc Issue, (38)4, 556-571.