دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مطالعه کیفی پیامدهای رویکرد نوسازی توسعه در نهاد خانواده: بیم‌ها و امیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

صمد عدلی پور


2. مطالعه کیفی موانع و چالش‌های توسعه زیست بوم کارآفرینی(EE) در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.22034/jeds.2021.43642.1490

معصومه باقری؛ علی بوداقی؛ مرضیه شهریاری


3. تفسیری نو از رفتار زیست‌محیطی زنان: ورود مفهوم نابرابری جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.22034/jeds.2021.41685.1458

لیلا علوی


4. ارائه مدل ساختاری شهروندی زیست‌محیطی بر مبنای شهریت و سرمایه فرهنگی در بین شهروندان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.22034/jeds.2021.40590.1425

عیسی عابدینی؛ بیژن زارع؛ کرم حبیب پور


5. بررسی منحنی کوزنتس شادی و محاسبه شاخص شادی در استان-های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jeds.2021.43310.1488

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ الهام حشمتی دایاری


6. سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی با گرایش به دروغ‌گویی در میان دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jeds.2021.43098.1483

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


7. بررسی رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jeds.2021.40331.1420

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ شاپور زردموی اردکلو