کلیدواژه‌ها = مالیات؛ فرهنگ مالیاتی؛ ایران؛ مرور نظام مند
مروری نظامند بر مطالعات فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر بر آن در ایران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 85-116

محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمدتقی ایمان