نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین شاخص خلاقیت مکانی و اندازه گیری ضرایب اهمیت آنان( نمونه موردی: نواحی شهر کاشان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 23-49

نعمت الله اکبری؛ رسول بیدرام؛ آمنه شهیدی؛ مریم امینی