نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شرایط علی تاثیرگذار بر توسعه اقتصاد مرزی (مورد مطالعه استان کردستان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 279-310

شریف سلطانیان؛ جمیل مفاخری باشماق