نویسنده = �������� ���������� ��������
تحلیل روایی نخبگان علمی و سیاسی از بحران دریاچه ارومیه

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-30

10.22034/jeds.2022.34723.1268

نرمین نیکدل؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده