نویسنده = تیموری، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. تحقق توسعه پایدار در قالب مفهوم شهر دوستدار کودک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-102

ایرج تیموری؛ اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی؛ محمدعلی کوشش وطن