نویسنده = گلابی، فاطمه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی چاقی در بین شهروندان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-158

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی


2. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش گرایش به ارزش های دموکراتیک در بین شهر وندان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-191

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رحیم بدری گرگری؛ مهدی رفیعی


3. گونه های فراغت و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی جوانان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-169

فاطمه گلابی