نویسنده = فاطمه گلابی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jeds.2021.40331.1420

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ شاپور زردموی اردکلو


2. بررسی تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی چاقی در بین شهروندان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-158

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی


3. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش گرایش به ارزش های دموکراتیک در بین شهر وندان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-191

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رحیم بدری گرگری؛ مهدی رفیعی


4. گونه های فراغت و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی جوانان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-169

فاطمه گلابی