نویسنده = محمود اوغلی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 171-192

حسین مسعودنیا؛ رضا محمود اوغلی؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ عاطفه فروغی