نویسنده = �������� �������� �������������� ����������
بررسی عوامل اجتماعی - محیطی موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌‌ای در شهر یزد

دوره 14، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 91-117

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ مهدی نیک عهد