بررسی عوامل اجتماعی - محیطی موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌‌ای در شهر یزد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف ما از انجام این تحقیق، بررسی عوامل محیطی و اجتماعی موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌ای بوده‌است، این تحقیق به روش پیمایشی صورت گرفته و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری ما مشتریان کلوب‌ها و گیم‌نت‌های شهر یزد هستند که از این بین 195 نفر طبق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین شده و به شیوه‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و بررسی شده‌اند. از یافته‌های این بررسی؛ وجود رابطه معنی‌دار بین متغیر‌های تأثیر محیط کلوب، تأثیر گروه همسالان و منطقه‌ سکونت پاسخگو با گرایش به بازی‌های رایانه‌ای است، همچنین بین متغیر‌های پایگاه اقتصادی پاسخگویان، وضعیت اشتغال و فاصله مکانی آنها با محل انجام بازی‌ها و گرایش به به بازی­های رایانه­ای هیچ­گونه رابطه‌ معنی‌داری وجود ندارند. نتایج رگرسیون نشان داد که دو متغیر تأثیر محیط کلوب‌ها و گیم‌نت‌ها و تأثیر گروه همسالان با میزان همبستگی 326/0 توانستند 6/9% تغییرات متغیر گرایش به بازی‌های رایانه‌ای را تبیین کنند. به عنوان نتیجه می‌توان بیان کرد که اطرافیان و محیط اجتماعی فرد، بر گرایش‌ها به طور کلی و در این بررسی گرایش به بازی‌های رایانه‌ای به ‌‌طور خاص تأثیر دارند.