نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 171-192

حسین مسعودنیا؛ رضا محمود اوغلی؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ عاطفه فروغی