نویسنده = ������������������ ������������
تحول نقش دولت در صنعتی شدن: بررسی تطبیقی-تاریخی ایران و مالزی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 115-145

محمد فاضلی؛ معصومه محمودیان