نویسنده = ������ ���������� ������
بورس، آرزوهای محاق؛ یک مردم نگاری انتقادی

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 279-302

10.22034/jeds.2022.48464.1581

علی روحانی؛ رضا تقی زاده؛ حسنعلی کریمی منجرموئی