نویسنده = �������� ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر رفتارهای زیست‌محیطی در ایران (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 183-203

10.22034/jeds.2021.47848.1564

حسین میرزایی؛ حکیمه السادات شریف زاده؛ مریم سهرابی