نویسنده = سلمانی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-61

حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیدعلی آلعمران