نویسنده = �������������� ������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر برتخریب محیط زیست مورد مطالعه: جوانان شهر تهران

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 259-278

10.22034/jeds.2021.46534.1533

منصور حقیقتیان؛ فریبا حسینی؛ سید علی هاشمیان فر