نویسنده = مسعود حاجی زاده میمندی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با رفتارهای محیط زیستی(مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-107

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر


2. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار (بررسی موردی: یزد)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-72

مسعود حاجی زاده میمندی؛ علی محمد لطفعلیانی