نویسنده = ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری های اقتصادی-اجتماعی در تجربه درد مزمن با تأکید بر فقر: پژوهشی کیفی در منطقه موکریان کردستان

دوره 9، شماره 2، آبان 1399، صفحه 285-305

10.22034/jeds.2020.11480

ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ لقمان شمسی؛ حمید فرخ اسلاملو