نابرابری های اقتصادی-اجتماعی در تجربه درد مزمن با تأکید بر فقر: پژوهشی کیفی در منطقه موکریان کردستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران، ( عضو موسس قطب جامعه شناسی سلامت دانشگاه تبریز)

2 استادیارگروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری انسان شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

این مقاله ضمن تصریح بر اهمیت تعیین کننده های اجتماعی سلامت و بیماری، مناسبات بین درد مزمن و فقر را به مثابه مهمترین تعیین کننده اقتصادی و اجتماعی آن مطالعه می کند. برای تحقق این هدف، روش‌های های پژوهش کیفی و به طور مشخص اتنوگرافی رِوایی، و حدود نه ماه حضور مستمر در میدان و انجام مشاهده و مصاحبه روایی با بیماران اسکلتی دارای درد مزمن بکار گرفته شده است. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل روایت مبتنی بر مضمون و‌ از مدل سیال میلز و هابرمن استفاده شده است. ‌یافته‌های این جستار نشان می دهد که نوعی درهم تنیدگی یا هم‌افزایی در شرایط محیطی، شاخص‌های جمعیت‌شناختی و دیگر تعیین کننده‌های احتماعی در خصوص درد مزمن وجود دارد. به طور مشخص، شرایط جغرافیایی خاص منطقه موکریان به همراه نظام‌های فرهنگی و اجتماعی فقر گستر با سوق دادن افراد ساکن در منطقه به انجام فعالیت‌ها و شغل‌های سخت و فرسایشی، آنان را مستعد ابتلا به بیماری-های اسکلتی دارای درد مزمن می‌نماید. همچنین فقر اقتصادی حاصل از مشاغل کم درآمد و ناپایدار و غیرایمن و بیکار شدن بر اثر درد و بیماری و ضعف یا فقدان حمایت اجتماعی کافی از یک سو، و عدم توسعه یافتگی، در حاشیه بودن و فقدان امکانات و تسهیلات خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دیگر، بیماران اسکلتی دارای درد مزمن را در شرایط خطیر جسمانی و روانی و رنج روزافزون اجتماعی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and Economic Disparities in Chronic Pain with a focus on Poverty: A Qualitative Research in Mukrian, Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Abuali Vedadhir 1
  • Zohreh Anvaari 2
  • Loghman Shamsi 3
  • Hamid Farrokheslamlou 4
1 Tehran University
2 Department of Anthropology, Faculty of Social Science, University of Tehran , Tehran, Iran
3 PhD Student in Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Public Health, Faculty of Health, Urmia University of Medical Sciences
چکیده [English]

Giving voice to the Social Determinants of Health (SDH) Approach, this article examines the relationship of poverty and chronic pain. Using qualitative research methods including narrative ethnography and conducting observations and interviews with patients with chronic pain. Multi-sources data obtained from prolonged engagement in the research filed (over nine months) were analyzed using thematic narrative analysis and Miles and Huberman's flow model. The findings show that the special geography positions of the Mukrian area with cultural belief systems that support subcultures in poverty force people to engage in hard-working and erosive activities that make them susceptible to chronic pain skeletal illness. In addition, the economic poverty caused by low-income jobs, being unemployed due to pain and illness and the lack of social support on the one hand, and the underdevelopment, lack of medical facilities and services on the other, has challenged life of chronic pain skeletal patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic pain
  • Poverty
  • Ethnography
  • Anthropology of Pain
  • Social Determinants of Pain