نابرابری های اقتصادی-اجتماعی در تجربه درد مزمن با تأکید بر فقر: پژوهشی کیفی در منطقه موکریان کردستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران، ( عضو موسس قطب جامعه شناسی سلامت دانشگاه تبریز)

2 استادیارگروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری انسان شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

این مقاله ضمن تصریح بر اهمیت تعیین کننده های اجتماعی سلامت و بیماری، مناسبات بین درد مزمن و فقر را به مثابه مهمترین تعیین کننده اقتصادی و اجتماعی آن مطالعه می کند. برای تحقق این هدف، روش‌های های پژوهش کیفی و به طور مشخص اتنوگرافی رِوایی، و حدود نه ماه حضور مستمر در میدان و انجام مشاهده و مصاحبه روایی با بیماران اسکلتی دارای درد مزمن بکار گرفته شده است. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل روایت مبتنی بر مضمون و‌ از مدل سیال میلز و هابرمن استفاده شده است. ‌یافته‌های این جستار نشان می دهد که نوعی درهم تنیدگی یا هم‌افزایی در شرایط محیطی، شاخص‌های جمعیت‌شناختی و دیگر تعیین کننده‌های احتماعی در خصوص درد مزمن وجود دارد. به طور مشخص، شرایط جغرافیایی خاص منطقه موکریان به همراه نظام‌های فرهنگی و اجتماعی فقر گستر با سوق دادن افراد ساکن در منطقه به انجام فعالیت‌ها و شغل‌های سخت و فرسایشی، آنان را مستعد ابتلا به بیماری-های اسکلتی دارای درد مزمن می‌نماید. همچنین فقر اقتصادی حاصل از مشاغل کم درآمد و ناپایدار و غیرایمن و بیکار شدن بر اثر درد و بیماری و ضعف یا فقدان حمایت اجتماعی کافی از یک سو، و عدم توسعه یافتگی، در حاشیه بودن و فقدان امکانات و تسهیلات خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دیگر، بیماران اسکلتی دارای درد مزمن را در شرایط خطیر جسمانی و روانی و رنج روزافزون اجتماعی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and Economic Disparities in Chronic Pain with a focus on Poverty: A Qualitative Research in Mukrian, Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Abuali Vedadhir 1
  • Zohreh Anvaari 2
  • Loghman Shamsi 3
  • Hamid Farrokheslamlou 4
1 Tehran University
2 Department of Anthropology, Faculty of Social Science, University of Tehran , Tehran, Iran
3 PhD Student in Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Public Health, Faculty of Health, Urmia University of Medical Sciences
چکیده [English]

Giving voice to the Social Determinants of Health (SDH) Approach, this article examines the relationship of poverty and chronic pain. Using qualitative research methods including narrative ethnography and conducting observations and interviews with patients with chronic pain. Multi-sources data obtained from prolonged engagement in the research filed (over nine months) were analyzed using thematic narrative analysis and Miles and Huberman's flow model. The findings show that the special geography positions of the Mukrian area with cultural belief systems that support subcultures in poverty force people to engage in hard-working and erosive activities that make them susceptible to chronic pain skeletal illness. In addition, the economic poverty caused by low-income jobs, being unemployed due to pain and illness and the lack of social support on the one hand, and the underdevelopment, lack of medical facilities and services on the other, has challenged life of chronic pain skeletal patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Pain
  • Poverty
  • Ethnography
  • Anthropology of Pain
  • Social Determinants of Pain
باباخانی، م.، راغفر، ح. (1388)، رابطه نابرابری درآمد و سلامت در ایران طی سال­های 1385-1355، مدیریت سلامت، شماره 12 (37):  9-16.
باباخانی،م.، قاسمی، س. ر.، رفیعی، ح.، راغفر، ح.، و بیگلریان، ا. (1391)، رابطه عدالت توزیعی و سلامت در ایران، رفاهاجتماعی. سال12، شماره 46: 259-278
راغفر، ح.، خضری، م.، واعظ مهدوی، ز.، سنگری مهذب، ک. (1392الف)، تأثیر ناکارایی نظام­ بیمه­های درمانی در فقر خانوارهای کشور، حکیم، دوره،. شماره 1: 9-18.
راغفر، ح.، زرگری، ن.، سنگری مهذب، ک. (1392ب)، اندازه­گیری نابرابری در هزینه­های سلامت ایران، حکیم، دوره 16، شماره 2: 89-97.
ماهر، ع. (1384)، بررسی رابطه فقر و سلامت در ایران، رفاه اجتماعی، دوره 5، شماره 18: 129-148.
یوسفی، م. (1392)، خانوارها و هزینه­های سلامت: اجزا، ابعاد و تعیین­کننده­ها، رساله دکترای مدیریت و اقتصاد سلامت، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
Amzat, J., Razum, O. (2014), Medical Sociology in Africa. New York: Springer
Bendelow Gillian A. and Williams Simon J. (1995), “Transcending the dualisms: towards a sociology of pain”, Sociology of Health and Illness, 17(2):139-165.
Bradshaw, Ted K. (2007), “Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development”, Community Development, 38(1): 7-25.
Chambers, R. (2006), What is Poverty? Who asks? Who answers? In: United Nations Development Programme (UNDP): Poverty in Focus, International Poverty Centre.
Chambers, R. (2008), Revolutions in Development Inquiry, London: Earthscan.
Conrad, Peter and Barker, Kristin K. (2010), “The Social Construction of Illness: Key Insights and Policy Implications”, Journal of Health and Social Behavior, 51(S): S67–S79.
Cortazzi, Martin (2007), “Narrative Analysis in Ethnography” in Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland and Lyn Lofland, The Handbook of Ethnography, Sage, PP 384-394.
Duncan, Grant (2000), “Mind-Body Dualism and the Biopsychosocial Model of Pain: What Did Descartes Really Say?”, Journal of Medicine and Philosophy, 25(4): 485-513.
Fusted, M. A. (2010), Poverty, Minnesota: ABDO Publishing Inc.
Gooberman-Hill, Rachael (2015), “Ethnographies of pain: culture, context and complexity”, British Journal of Pain, 9(1): 32–35.
Grol-Prokopczyk, H. (2017). “Sociodemographic disparities in chronic pain, based on 12-year longitudinal data”. 158: 313-322.
Gubrium, Jaber F. and Holstein, James A. (2008), “Narrative Ethnography”, in Sharlene Nagy Hesse-Biber, and Patricia Leavy, Handbook of Emergent Methods, New York, The Guilford Press.
Hankivsky, O & Cormier, R. (2010), “Intersectionality and public policy: Some lessons from existing models”, Political Research Quarterly, 64(1): 217-229.
Hankivsky, O., & Christoffersen, A. (2008), “Intersectionality and the determinants of health: A Canadian perspective”, Critical Public Health, 18(3), 271–283.
Hankivsky, O., Cormier, R. & de Merich, D. (2009), Intersectionality: Moving women’s health research and policy forward, Vancouver: Women’s Health Research Network.
Harrowing, J. N. and Mill, J. and Spiers, J. and Kulig, J. and Kipp, W. (2010), “Critical ethnography, cultural safety, and international nursing research”, Int. Journal of Qualitative Methods, 9(3): 240-251.
Helman, Cecil G. (1990), Culture. Health and Illness, 2nd Edition, London: Wright.
Kawachi I. (2000). “Income Inequality and Health” In: Berkman L, Kawachi I. Social Epidemiology, London: Oxford University Press.PP: 76-93.
LeCompte, M. D. and J. J. Schensul (2010), Designing & conducting ethnographic research: An introduction, 2nd Edition, AltaMira Press.
Leder, Drew. (1990), The Absent Body. Chicago, Chicago University Press.
McGibbon, E. and McPherson, Ch. (2011), “Applying Intersectionality & Complexity Theory to Address the Social Determinants of Women’s Health”, Women’s Health and Urban Life, 10(1): 59-86.
Miles, Matthew B. and Huberman, A. Michael. (1994), Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Sage Publications, Inc.
Mojžíšová, Adéla. Dvořáčková, Dagmar and Kajanová, Alena (2017). Selected aspects of health literacy in clients. kontakt. 2017:1–6.
Morse, Janice M. (2005), “Critical Analysis of Strategies for Determining Rigor in Qualitative Inquiry”, Qualitative Health Research, 25(9): 1212–1222.
Peláez-Ballestas, Ingris. Pérez-Taylor, Rafael. Aceves-Avila, José Francisco. and Burgos-Vargas, Rubén (2013), “‘Not-Belonging': Illness Narratives of Mexican Patients with Ankylosing Spondylitis”, Medical Anthropology, 32(5): 487-500.
Riessman, Catherine Kohler (2008), Narrative methods for the human sciences, Sage.
Silverman, Kenneth. Holtyn, August F. Jarvis, Brantley (2016). A potential role of anti-poverty programs in health promotion. Preventive Medicine. 92:58-61.
Spradley, James P. (1980), Participant observation, Holt, Rinehart and Winston.
Thiede, M., S. Traub (1997), “Mutual Influences of Health and Poverty: Evidence from German Panel Data”. Social Science & Medicine. 45(6): 867-877.
Wagstaff, A. (2002), “Poverty and Health Sector Inequalities”. Bulletin of the World Health Organization. 80(2): 97- 105.
Wilkinson R, Pickett K. (2006), “Income Inequality and population health: Areviw and explanation of the evidence”. Social Sience & Medicine. 62: 1768-1784
Yousefi, M., Arani, A.A., Shahabi, B., Kazemnejad, A., & Fazaeli, S. (2014), “Household Health Costs: Direct, Indirect and Intangible”. Iranian Journal of Public Health. 43(2): 202-209.
Zborowski, Mark (1952), “Cultural Components in Responses to Pain”, Journal of Social Issues, 8(4): 16-30.