نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با گرایش به بزهکاری سایبری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 271-295

10.22034/jeds.2021.43581.1489

بیاض کریم زاده؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی